Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rehabiliteringsbehov ofta bråtskande

Justitieombudsmannen kritiserar Folkpensionsanstaltens Åbobyrå för dröjsmål med behandlingen av en rehabiliteringsansökan

27.10.2004

Riksdagens justitieombudsman har för Folkpensionsanstaltens Åbobyrå framhållit vikten av att behandla rehabiliteringsansökningar utan dröjsmål. ? Eftersom rehabiliteringsbehov ofta är brådskande är det viktigt att sökanden får rehabilitering i tid, understryker justitieombudsmannen. När det är fråga om mera långvarig rehabilitering är det naturligtvis också önskvärt att rehabiliteringen kan fortgå störningsfritt.

Justitieombudsmannen har prövat ett fall där handläggningen av klagandens ansökningar om rehabilitering och vårdbidrag för sin 11-årige son tagit fem månader i anspråk.

Justitieombudsmannen anser att handläggningen av ansökningarna räckte oskäligt länge. Klaganden var tvungen att besluta om fortsatt terapi för sin son utan att ha fått säkert besked om att terapin var ersättningsbar. Detta ledde till ytterligare osäkerhet i klagandens också annars besvärliga situation. Dröjsmålet med behandlingen av vårdbidragsansökan orsakade ekonomiska svårigheter för familjen.

Justitieombudsmannen framhåller att enligt grundlagen har var och en rätt att få sin sak behandlad utan ogrundat dröjsmål. Hon understryker vikten av att denna rätt tillgodoses framförallt i socialförsäkringsärenden, där det ofta är fråga om att bevilja förmåner på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada. De beslut som ges i dessa ärenden har ofta också en stor ekonomisk betydelse för sökanden.

Som orsaker till den långa handläggningstiden nämnde Folkpensionsanstalten anhopningen av ärenden, de knappa rehabiliteringsresurserna, bristen på kunniga tjänstemän samt tjänstemännens semestrar.

Enligt justitieombudsmannens åsikt kan dessa orsaker emellertid endast delvis förklara dröjsmålet med behandlingen av ansökningarna. Hon framhåller att Folkpensionsanstalten är skyldig att se till att byråerna ständigt har sådana personalresurser att ansökningar kan behandlas utan dröjsmål. Personalomställningar och semestrar får inte leda till oskäligt långa handläggningstider. Justitieombudsmannen anser det också vara viktigt att Folkpensionsanstalten i tid reagerar på eventuella störningar i handläggningen och förebygger anhopning av ansökningsärenden.

I samband med prövningen av klagomålet har det framgått att de genomsnittliga handläggningstiderna för rehabiliterings- och vårdbidragsansökningar är klart längre vid Åbobyrån än vid de övriga byråerna. Justitieombudsmannen anser att Folkpensionsanstaltens Åbobyrå och i sista hand Sydvästra Finlands kretscentral borde ha reagerat snabbare på de faktorer som ledde till anhopningen av ansökningar och sålunda hindrat att handläggningstiderna förlängdes.

Justitieombudsmannen inspekterar Folkpensionsanstaltens byråer

Under sin inspektionsomgång som började våren 2004 kommer justitieombudsmannen att granska Folkpensionsanstaltens byråer. Inspektionsobjekten har valts utifrån inkomna klagomål och Folkpensionsanstaltens uppgifter om handläggningstiderna. Justitieombudsmannen har gjort de första inspektionerna i Helsingfors, där handläggningstiderna för ansökningar varit längst. Som inspektionsobjekt hösten 2004 har justitieombudsmannen valt Sydvästra Finlands kretscentral och i samband med den byråerna i Åbo och Kråkkärret. Under inspektionerna kommer justitieombudsmannen att fästa särskilt avseende vid handläggningstiderna.

Närmare information lämnas av justitieombudsmannasekreterare Juha Niemelä, tfn (09) 432 3356.

Justitieombudsmannens beslut dnr 2068/4/03 (på finska) i in helhet.