Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rätten att få tandvård bör bestämmas enligt patientens behov av vård; Annan prioritering är lagstridig

8.1.2004

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har tagit ställning till de principer som gäller vid ordnandet av tandvård i Kuopio stad. I stadens tandvård tillämpades sedan 1.12.2002 en lagstridig prioriteringsordning när det gällde rätten att få vård. Prioriteringsordningen innebar att patienter som tillhörde särskilda grupper fick förtur till vård framom andra patienter.

Den på folkhälsolagen baserade skyldigheten att ordna tandvård utvidgades i början av december 2002 till att gälla varje kommuninvånare. Enligt lagen skall vård ges med beaktande av patientens behov av vård, behov av brådskande vård samt vårdens effekt. Avgörande är inte såsom tidigare patientens ålder eller att patienten tillhör en viss grupp.

Justitieombudsmannen tog i sitt avgörande ställning till den prioriteringsordning som tillämpades i Kuopio stad och konstaterade att denna ordning för vissa gruppers del var lagstridig. Bland annat tillämpades principen, att de personer som fyllt 18 år och inte hade en allvarlig allmänsjukdom, fick vård i den mån detta var möjligt inom ramen för tandvårdsresurserna. De övriga hänvisades till den privata sektorn för vård på egen bekostnad. En sådan schablonmässighet, utestängande av vissa åldersgrupper från tandvårdstjänster, samt hänvisning till vård på egen bekostnad är lagstridigt. Behov av vård måste utredas i varje enskilt fall och vård måste ges i den ordning som behovet av vård förutsätter. Till denna del har staden ändrat sitt förfarande från början av augusti 2003.

Stadens förfarande har varit i enlighet med lagen i det att den prioriterat de fall där brådskande behov av vård förelegat samt vård av sådana personer, vars vård har medicinska och ondotologiska grunder. Då det gäller barn och unga kan en sådan grund vara behovet av förebyggande vård.

Justitieombudsmannen har i sitt avgörande även granskat bl.a. kommunens skyldigheter att anvisa resurser för ordnande av lagstadgade hälsovårdstjänster.

Övriga till JO gjorda klagomål gällande andvård kommer att avgöras under de närmaste månaderna. Dessa klagomål gäller bland annat kommunerna Esbo, Helsingfors, Imatra, Träskända, Lundo, Salo och Vanda.

Närmare uppgifter kan fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.

Avgörandet dnr 1044/4/02 i sin helhet (på finska).