Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Gränsbevakningsväsendets förfarande gällande begränsning av gränstrafiken

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen har gett sitt avgörande i ett ärende som han undersökt på eget initiativ gällande åtgärder riktade mot personer som passerar gränsen i samband med det temporära återinförandet av gränskontroller vid Europeiska unionens inre gränser.

Under den gångna våren och sommaren gjordes flera klagomål till de högsta laglighetsövervakarna gällande Gränsbevakningsväsendets förfarande i synnerhet vid gränskontrollen vid Finlands västra gräns, närmast vid gränsen mellan Finland och Sverige. De många medborgarna som lämnat in klagomål upplevde att de förbjöds passera gränsen trots att det inte fanns någon rättslig grund för detta.

BJO har kommit fram till slutsatsen att det till vissa delar uppstått förvirring i fråga om rekommendationer och förpliktande order i början av återinförandet av gränskontroller vid de inre gränserna.

När en myndighet ger en medborgare en förpliktande befallning eller order ska detta alltid grunda sig på en bestämmelse om behörighet som föreskrivs i lag. Vid behov ska man också klargöra för medborgaren huruvida det är fråga om en order som är förpliktande för hen eller enbart en myndighetsrekommendation. 

Syftet med statsrådets beslut om att återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, stänga gränsövergångsställen och begränsa trafiken har varit att minska rörligheten över gränsen för att bromsa spridningen av coronaviruset och på så sätt främja medborgarnas grundläggande rätt till skydd för liv och hälsa.

Enligt grundlagen har finländska medborgare alltid rätt att komma till och lämna Finland. Om det inte finns något lagstadgat hinder för att lämna landet, borde man ha klargjort för den som ämnar passera gränsen att hen har rätt att passera gränsen utan negativa rättsliga påföljder och att hen själv har rätt att välja i detta ärende. Samtidigt hade man kunnat ge råd om att det ändå inte rekommenderas att man lämnar landet. Allmän säkerhet för finländska medborgare och förverkligandet av skydd för liv och hälsa har varit utpräglat i denna situation, så det har i sig varit motiverat att utfärda rekommendationer om resor.

Enligt BJO är det dock förståeligt att det i en exceptionell och oväntad situation och under hård press samtidigt har varit en utmaning med tanke på statsrådets mål och strävan att ge anvisningar såväl om det rekommenderade beteendet vid gränsövergångar som om den grundlagsenliga rätten att lämna landet. Trots detta borde man ha förfarit på detta sätt. 

I sitt avgörande 3257/2020 har BJO Pölönen endast granskat Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet och dess lagenlighet eftersom Gränsbevakningsväsendet är den myndighet som utför gränskontrollen i samband med det tidsbundna återinförandet av gränskontroller vid de inre gränserna. Justitiekanslern i statsrådet har den 1 oktober 2020 gett sitt avgörande om statsrådets och ministeriernas beslutsfattande och förfarande i fråga om informationen om coronaåtgärderna.

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Kristian Holman, tfn 09 432 3368.