Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Med rullstol kan man allt oftare rösta obehindrat

På uppdrag av riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen genomförde två tjänstemän från justitieombudsmannens kansli den 31 maj och 1 juni oanmälda inspektioner vid förhandsröstningsställen för kommunalvalet i åtta olika kommuner inom Södra Finlands område. Syftet med inspektionerna var att utreda tillgängligheten vid röstningsställena, tryggandet av valhemligheten och röstningsarrangemangen. Vid inspektionerna bedömdes också hur smidiga undantagsarrangemangen på grund av coronaviruset är på röstningsställena. Den ena av de personer som genomförde inspektionerna använde sig av rullstol.

En allmän iakttagelse var att det fortfarande finns utrymme för förbättringar vad gäller vägledningen och informationen om förhandsröstningsställena. Enligt observationerna hade man vid de granskade röstningsställena på behörigt sätt beaktat den rådande coronasituationen och därmed förknippade hälsosäkerhetsfrågor.

JO ansåg det vara positivt att förhandsröstningsställena i allt högre grad blir tillgängliga. Vid röstningsställena finns också oftare än tidigare hinderfria valbås eller röstningsplatser där personer som använder rullstol eller andra rörelsehjälpmedel kan göra sin röstningsanteckning på ett sätt som bevarar valhemligheten och så självständigt som möjligt.

Fortsatta åtgärder  

JO beslöt att delge de kommuner som var föremål för inspektionen och deras centralvalnämnder de iakttagelser och utvecklingsförslag som konstaterats i inspektionsprotokollet gällande hur synliga skyltarna vid röstningsställena är samt iakttagelserna gällande tillgänglighetsfrågor och röstningsarrangemang. Inspektionerna utfördes i Tammerfors, Akaa, Tavastehus, Janakkala, Sjundeå, Kyrkslätt, Vanda och Esbo.

JO beslöt att på eget initiativ utreda Esbo stads drive-in och arrangemangen för utomhusröstning med tanke på tryggandet av valhemligheten. Därför skickas en separat begäran om utredning till Esbo stad. Även justitieministeriet ombeds ge ett utlåtande om säkerställandet av valhemligheten vid avvikande röstningsarrangemang. 

En av JO:s särskilda uppgifter är att främja, skydda och följa upp rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ratificerats av Finland. Därför fäster man under inspektionerna särskild uppmärksamhet vid tillgängligheten och möjligheten att delta för personer med funktionsnedsättning.

Inspektionsprotokollet 3250/2021 har publicerats (på finska) på webbplatsen på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha-Pekka Konttinen, tfn 09 432 3338.