Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte

Polisstyrelsen har meddelat att den uppdaterar sina anvisningar kring dödsfall i polishäkte och utreder nya tekniska lösningar som förbättrar säkerheten för personer i förvar. Polisen har överlag för avsikt att fokusera på att utveckla förvaringsverksamheten under 2020. Även lagstiftningen utvecklas. 

Justitieombudsmannens eget initiativ visade att det fanns utvecklingsobjekt

De utredningar man nu fått är en fortsättning på den undersökning som riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen gjort på eget initiativ. I ett beslut från juli 2019, 4103/2016, uppmanade han Polisstyrelsen att bland annat förbättra uppföljningen av dödsfall i polishäkte. Av utredningen hade framgått att Polisstyrelsen inte hade några exakta uppgifter om antalet fall. Utöver statistiska uppgifter skulle det vara motiverat att analysera fall i syfte att få information för förebyggande av dödsfall i polishäkte och som kan användas vid utbildning av poliser och väktare. JO uppmärksammade också flera omständigheter där lagstiftningen behöver utvecklas. JO begärde att Polisstyrelsen, inrikesministeriet, justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Riksåklagarämbetet meddelar sina åtgärder.

Många reformer på kommande

De utredningar som inkom överensstämde med JO:s synpunkter. Polisstyrelsen meddelade bland annat att den uppdaterar sina anvisningar kring dödsfall i polishäkte i syfte att säkerställa tillgången till information och utreder nya tekniska lösningar som förbättrar säkerheten för personer i förvar. Polisen har överlag för avsikt att fokusera på att utveckla förvaringsverksamheten under 2020. Även riksåklagaren har sett över sina anvisningar om åklagarens roll vid undersökning av dödsfall i polishäkte. Enligt justitieministeriet ska man under detta år inleda projekt för att reformera förundersökningslagen och tvångsmedelslagen och i samband med detta bedöms åklagarens roll i undersökningen av dödsfall i polishäkte och även i fall där någon avlider eller skadas allvarligt till följd av polisens bruk av maktmedel. JO:s ställningstaganden beaktas också i reformen av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen och lagen om utredande av dödsorsak.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 4103/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Polisstyrelsens, inrikesministeriets, justitieministeriets och social- och hälsovårdsministeriets utredningar (på finska). 

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.