Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Problem inom ekobrottsutredningen

6.2.2004

Biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio är bekymrad över problemen inom utredningen av ekonomiska brott. Han har under sina inspektioner bl.a. konstaterat att det är svårt att rekrytera brottsutredare. Särskilt svår är situationen när det gäller ekobrott. Enligt biträdande justitieombudsmannens uppfattning är det fråga om hur högt man prioriterar utredningen av ekobrott och hur mycket man är beredd att satsa bl.a. lönemässigt.

Från laglighetsövervakningens synpunkt är ett typiskt symptom på problemen inom ekobrottsutredningen att utredningstiderna tenderar att bli allt längre. Biträdande justitieombudsman Rautio erinrar om att finska staten kan ställas till ansvar för att behandlingen för brottmål drar oskäligt långt ut på tiden, oberoende av om det kan påvisas att en enskild tjänsteman har handlat klandervärt eller inte. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna ansåg nyligen att Finland brutit mot den i människorättskonventionen tryggade rätten för envar att få sitt ärende behandlat inom skälig tid. I det aktuella ekobrottmålet ansågs det att behandlingstiden på över sju år varit oskäligt lång - klander riktades framförallt mot den utdragna förundersökningen och underrättsbehandlingen.

Biträdande justitieombudsmannen framhåller myndigheternas totalansvar för behandlingstiden i brottmål. T.ex. vid planering av tidtabellen för åtalsprövning och domstolsbehandling är det skäl att beakta hur lång tid förundersökningen redan har tagit i anspråk. För parterna är den sammanlagda behandlingstiden viktigare än behandlingstiden vid var och en myndighet. Rautio framhåller också att tillsyns- och ledningsansvaret delas mellan utredarna och undersökningsledarna samt dessas förmän. Detta innebär att t.ex. polisinrättningens ledning och länspolisledningen skall övervaka att förundersökningarna inte drar oskäligt långt ut på tiden.

Biträdande justitieombudsman Rautios ställningstaganden är framförallt baserade på hans inspektion av Vasa härads polisinrättning år 2003. Särskilt problematiskt konstaterades det vara att rekrytera svenskspråkiga ekobrottsutredare. Efter inspektionen har man försökt effektivisera utredningen av ekobrott. Biträdande justitieombudsman Rautio följer bl.a. länsstyrelsens åtgärder i ärendet.

Närmare uppgifter ger äldre justitieombudsmannasekreterare Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.

Biträdande justitieombudsmannens avgörande dnr 1273/2/03 i sin helhet (på finska)