Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Privatiserad intressebevakning förenad med allvarliga problem och rättsligt oklara frågor

Justitieombudsmannen ber justitieministeriet om en utredning

JO Petri Jääskeläinen anser att privatiserad allmän intressebevakning är förenad med många allvarliga problem och rättsligt oklara frågor. Jääskeläinen ber justitieministeriet före utgången av januari inkomma med en utredning och ett utlåtande.

Justitieministeriet ska bl.a. klarlägga hur det förhåller sig med privatiseringen av de allmänna intressebevakningstjänsterna i hela landet vid årets slut och vilka tjänsteproducenterna är samt den fortsatta tidtabellen för upphandlingen av tjänsterna.

JO frågar också om privatiseringen har resulterat i sådana besparingar som motiverat privatiseringen och den kraftiga ökningen av den. Om inga besparingar ännu har uppnåtts ber JO ministeriet meddela när sådana är att vänta. Vidare vill JO veta om användningen av köptjänster eventuellt har gett huvudmännen sådana fördelar som den allmänna intressebevakningen i rättshjälpsbyråerna inte förmått ge.

Det är rättshjälpsbyråerna som svarar för den allmänna intressebevakningen. Enligt lagen kan en rättshjälpsbyrå efter att ha förhandlat om saken med justitieministeriet köpa intressebevakningstjänster, om det är nödvändigt t.ex. för att trygga tillgången på sådana.

Vissa problem med den privatiserade intressebevakningen kom upp till ytan då JO senaste april inspekterade Helsingfors rättshjälpsbyrås allmänna intressebevakning och tidigare besökte justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning.

Kränks jämlikheten?

Protokollet från inspektionen av Helsingfors rättshjälpsbyrå i april innehåller flera problematiska frågor som justitieministeriet väntas besvara.

JO påtalar bl.a. det faktum att en person som överförts till systemet med köptjänster kan bli tvungen att betala mervärdesskatt på tjänsten. Men mervärdesskatt uppbärs inte på tjänster som produceras av rättshjälpsbyråerna. Det är fråga om en allvarlig kränkning av jämlikheten mellan dem som står under intressebevakning.

Dessutom befarar JO att verksamheten i alltför hög grad eventuellt styrs av tjänsteproducenternas ekonomiska intressen. Kan det t.ex. gå så att en tjänsteproducent fortsätter en onödig intressebevakning för att undvika ett inkomstbortfall?

Också ansvarsfrågorna är i behov av precisering. Jääskeläinen frågar om och hur staten ansvarar för skador som orsakas av tjänsteproducenter. Det är vidare oklart om de privata tjänsteproducenterna handlar under tjänsteansvar.

Privatiseringsutvecklingen måste noggrant följas upp

JO understryker vikten av att privatiseringsutvecklingen och erfarenheterna av den noggrant följs upp. Han ser allvarligt på de problem och rättsligt oklara frågor som kom fram under inspektionen.

- Jag har befogenheter att ingripa om det kan konstateras att privatiseringen direkt eller indirekt får negativa konsekvenser för personer som har intressebevakare och således redan befinner sig i en utsatt situation i förhållande till omgivningen, eller att privatiseringen kränker jämlikheten mellan huvudmännen, konstaterar Jääskeläinen.

JO kommer eventuellt att senare i år inspektera en privat tjänsteproducent och också en magistrat, dvs. den myndighet som i första hand utövar tillsyn över intressebevakningen.

Över 30 000 personer under intressebevakning

År 2011 kostade det 97 euro per huvudman att producera intressebevakning i Helsingfors rättshjälpsbyrås egen regi, frånsett engångskostnaden på 100 euro för inrättandet av ärendehanteringssystemet. Köptjänsterna produceras av en advokatbyrå som debiterar 90 euro per huvudman.

I Esbo kostade produktionen av intressebevakning 374 euro per huvudman i rättshjälpsbyråns regi och 530 euro per huvudman i privat regi.

Våren 2012 stod 30 700 personer i hela landet under allmän intressebevakning. I 3 700 av dessa fall producerades intressebevakningen som köptjänster. Tjänsterna producerades av kommuner, advokatbyråer, bolag och privata firmor. Tjänsteproducenterna väljs efter ett anbudsförfarande.


Utredningsbegäran dnr 3108/2012 och inspektionsprotokollet dnr 1260/12 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger äldre ombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.