Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Polisen måste övervaka den privata säkerhetsbranschen noggrannare

Arbetsfördelningen och lagstiftningen bör ses över

Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att polisen borde effektivera övervakningen av den privata säkerhetsbranschen som expanderat under de senaste åren. Det är också skäl att förtydliga lagstiftningen samt samarbetet mellan polisen och de privata aktörerna.

Enligt Polisstyrelsens promemoria har det vid landet köpcentra sedan slutet av 1990-talet byggts ca 100 utrymmen för personer som gripits och tagits i förvar. Enligt promemorian är frågan förenad med både praktiska och rättsliga problem.

Pajuoja har på eget initiativ utrett hur polisen förhåller sig till dessa problem och vilka åtgärder som ska vidtas för att råda bot på situationen.

Väktare och ordningsvakter har enligt lagen rätt att gripa men inte rätt att hålla personer i förvar. En person som gripits ska omedelbart överlämnas till polisen. Det kan uppkomma problem framför allt om det dröjer innan polisen kommer till platsen och om den gripne är aggressiv.

Det framkom inga olagligt tagande i förvar

Till polisen har anmälts om ett hundratal förvarsutrymmen. Däremot har polisen inga säkra uppgifter om tagande i förvar åtminstone inte från de senaste åren. Oklara fall har avslutats senast när det fattats beslut om att inte väcka åtal.

Polisstyrelsen anser i sitt yttrande att övervakningen av den privata säkerhetsbranschen måste effektiviseras och att utbildningen av branschens personal måste förbättras. Så har också skett efter att ärendet börjat utredas.

Behov av att förtydliga lagstiftningen

Pajuoja anser att den gällande lagstiftningen inte är tillräckligt tydlig och att också myndigheternas uppfattningar om situationen går isär. Dessutom bör medborgarna känna till vilka befogenheter de privata säkerhetsföretagen de facto har.

En översyn av lagstiftningen som gäller den privata säkerhetsbranschen pågår som bäst.

- I det sammanhanget är det t.ex. skäl att se över arbetsfördelningen mellan polisen och de privata aktörerna – med beaktande av grundlagens krav. Det är också befogat att dra upp riktlinjer för förvarstagandet, anser Pajuoja.

Biträdande JO Jussi Pajuojas beslut dnr 4402/2/10 har i sin helhet (på finska) publicerats på adressen www.ombudsman.fi. Närmare information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn (09) 4321.