Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Polisen bör inte få domsrätt

6.9.2007

Riksdagens biträdande JO Petri Jääskeläinen motsätter sig ett lagförslag av en arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatt. Förslaget innebär att poliser, tullare och gränsbevakare skulle få straffrättslig domsrätt i över 200 000 brottmål årligen.

Biträdande JO anser att förslaget har allvarliga brister när det gäller den misstänktes rättssäkerhet, det straffrättsliga systemets grundläggande principer och utövandet av den grundlagsenliga domsrätten.

De nämnda tjänstemännen kan för närvarande i samband med sina övervakningsuppgifter utfärda till beloppet fasta ordningsböter på högst 115 euro för noga definierade, enkla förseelser. Lagförslaget innebär att poliser, tullare och gränsbevakare skulle få utöva självständig domsrätt och tillämpa straffbestämmelser som kan leda till högst sex månaders fängelsestraff. Dessa straffbestämmelser är delvis rättsligt komplicerade. De befogenheter som lagförslaget avser skulle, också om de inskränks enligt lagförslaget till högst 20 dagsböter, kunna leda till att de nämnda tjänstemännen utfärdar bötesstraff på tusentals och i vissa fall tiotusentals euro.

Förfarandet skulle förutsätta den misstänktes samtycke. Biträdande JO Jääskeläinen understryker emellertid att den misstänktes samtycke endast har en marginell betydelse som garanti för att bötesförfarandet går rätt till. Den misstänkte - som i regel är en lekman - känner visserligen till händelseförloppet men har i allmänhet inga förutsättningar att bedöma de juridiska aspekterna på brottet och straffet. Den misstänkte kan sålunda eventuellt ge sitt samtycke trots att bötesföreläggandet i något avseende är grundlöst eller felaktigt från rättslig synpunkt.

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen,
tfn (09) 432 3345.

Biträdande JO Petri Jääskeläinens utlåtande dnr 1252/5/07 i sin helhet (på finska).