Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Polisen agerade delvis lagstridigt i samband med Smash ASEM -demonstrationen

Biträdande JO:s Jukka Lindstedts avgörande med anledning av klagomål över polisens agerande

28.11.2007

Biträdande JO Jukka Lindstedt anser att framförallt de gripanden som gjordes föranleder kritik. Lindstedt ger i två fall en överkonstapel och Helsingfors polisinrättning anmärkning för grundlösa gripanden. Det fanns också brister i behandlingen av de gripna. Enligt Lindstedts åsikt hade polisen laglig rätt att avbryta demonstrationen, men avspärrningens omfattning och varaktighet var problematisk.

I Helsingfors ordnades lördagen den 9 september 2006 en demonstration mot ASEM-toppmötet mellan EU och de asiatiska länderna. JO har fått mer än 60 klagomål över polisens förfarande i samband med demon-strationen.

Biträdande JO konstaterar att polisens agerande i vissa avseenden var lagstridigt. Trots att det inte var fråga om några flagranta överträdelser understryker han att grundlagen förutsätter att lag noggrant iakttas i all of-fentlig verksamhet.

Lindstedt anser att polisen prioriterade åtgärdernas effektivitet delvis på bekostnad av de berörda personernas personliga integritet. En sådan ensidig tolkning av lagar och bestämmelser är problematisk med avseen-de på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det grundlagsenliga skyddet av rättigheterna urvattnas om de inte vederbörligen beaktas när bestämmelserna tolkas i praktiken.


Polisen hade laglig rätt att avbryta demonstrationen

Polisen hade först bestämt att demonstrationen endast fick hållas framför konstmuseet Kiasma. Strax därpå beslöt polisen avbryta demonstrationen.  Biträdande JO anser att polisen hade tillräckliga skäl att fatta dessa beslut, med beaktande av den förhandsinformation som den fått om demonstrationen och de iakttagelser som den gjort på platsen. Till yttermera visso hade arrangörerna ställt sig uppenbart likgiltiga till frågan om ordningen kunde upprätthållas och brott förhindras. Mötesfriheten och demonstrationsrätten är inte obegränsade. Grundlagen och de internationella människorättskonventionerna tryggar endast rätten till fredliga demonstrationer.


Problemen med avspärrningens omfattning och varaktighet

Beslutet att avbryta demonstrationen var sålunda lagenligt. Biträdande JO anser emellertid att åtgärderna som polisen därefter vidtog - bland annat att spärra av området runt Kiasma och delvis händelser på Mannerheimvägen - väcker frågan om det var nödvändigt med åtgärder som så kraftigt och länge inkräktade på så många personers rättigheter. 

Den arbetsmetod som polisen valde ledde t.ex. till att flera personer som uppenbart hade uppträtt fredligt hölls inringade vid Kiasma i flera timmar, trots att många kommit till platsen endast som åskådare. Även om polisens förfarande enligt Lindstedts åsikt inte stred mot lagen uppmärksammar han Helsingfors polisinrättning, som ledde operationen, på de synpunkter som han framfört om proportionalitetsprincipen. Dessutom kritiserar han polisen för att den tolkade polislagen alltför extensivt, i syfte att motivera att den kroppsvisiterade personer som tilläts lämna avspärrningen.
 

Gripanden kritiseras

Biträdande JO har gett en överkonstapel anmärkning för att han vid 17.30 -tiden beslöt gripa och ta i förvar två personer enbart på den grunden att de hade druckit alkohol och deltagit i demonstrationen. Enligt lagen var detta inte tillräckliga skäl för att ta dem i förvar. Dessa personer som gripits och hölls i förvar i enlighet med polislagen hade dessutom på grund av missförstånd eller bristfällig information betraktats som misstänkta och därför släppts först följande eftermiddag. Eftersom det inte fanns någon juridiskt hållbar motivering för detta förfarande gav biträdande JO polisinrättningen en anmärkning.

Det förblev också oklart vem som egentligen hade gett order om att två andra personer som befann sig i närheten av Kiasma skulle gripas. Polisen kunde inte heller ange lagliga skäl för dessa gripanden. Dessutom ifrågasätter Lindstedt om det fanns tillräckliga skäl att i slutet av händelseförloppet gripa tre personer som befann sig på Brunnsgården.


Brister i behandlingen av de gripna

De gripna sattes in i en buss och bands vid bussens säten med buntband. I vissa fall tvingades de vänta över två timmar på att bli transporterade till polisstationen.

Biträdande JO Jukka Lindstedt kritiserar för det första att några av de gripna som hade fastbundna händer var tvungna att med hjälp av gränsbevakningsmän uträtta sina behov på bussgolvet. Detta skedde i närvaro av flera personer. Biträdande JO anser att sådan förnedrande behandling inte kan godtas.

De gripna hade dessutom i strid med inrikesministeriets förordning hållits bundna vid bussens konstruktioner under transporten. I polisens förvaringslokaler borde de enligt bestämmelserna ha givits madrass och sängkläder. Enligt vad som utretts kunde detta krav inte i alla avseenden uppfyllas i förvaringslokalerna i Tölö. Biträdande JO ansåg liksom den ledande undersökningsledaren att personer som misstänks för brott i fortsättningen inte ska föras till förvaringslokalerna i Tölö utan i stället till grannhäradenas polisfängelser.


Individuella igenkänningstecken för JOUHA-polismän

De polismän som deltog i insatsen mot folkmassan (JOUHA) hade endast igenkänningstecken som visade vilken grupp de tillhörde. Biträdande JO Lindstedt anser det vara viktigt att polisen med det snaraste förser varje s.k. JOUHA-polisman som deltar i insatser av detta slag med individuella igenkänningstecken som möjliggör identifiering. Utgångspunkten är den att grundlagen ger varje medborgare rätt att rikta straffanspråk och skadeståndkrav mot tjänstemän. Detta förutsätter att medborgaren kan få namnen på de tjänstemän som är ansvariga för åtgärder som berör honom.

Prövningen av klagomålen aktualiserar behovet att utveckla lagstiftningen i flera avseenden. Biträdande JO anser det framförallt vara skäl att ändra lagen om ersättning av statens medel till oskyldigt häktade eller dömda. Enligt hans åsikt är det oskäligt att en person som sedermera konstateras vara oskyldig inte får ersättning enligt lagen om gripandet varit kortare än 24 timmar.

Dessutom kritiserar biträdande JO polisen för några mindre fel.


En omständighet som begränsat biträdande JO:s undersökning är att i Helsingfors tingsrätt pågår en rättegång om händelser som har samband med demonstrationen. Lindstedt har inte kunnat bedöma t.ex. grunderna för gripandet av de klagande som åtalats, eftersom detta kunde uppfattas som otillbörlig inblandning i domstolens verksamhet. Tingsrätten ger sin dom i december.

Påståendena om polisens övervåld har utretts under ledning av en häradsåklagare vid åklagarämbetet i Östra Nyland. Biträdande JO har till häradsåklagaren överfört de påståenden av denna typ som framförts i några av klagomålen.

Också dataombudsmannen har fått klagomål som han avgjort idag.

Biträdande JO:s beslut dnr 1836/2/07 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.