Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att inrikesministeriet borde överväga om förutsättningarna för polisens förebyggande verksamhet kunde utvecklas. Den nuvarande lagstiftningen täcker uppenbarligen inte alla berättigade behov. 
 
JO undersökte ett fall där ett potentiellt skolhot utreddes. Polisen hämtade den klagande på läroanstalten mitt under skoldagen för ett samtal på polisstationen. Där konstaterade man snabbt att ryktet var ogrundat och den klagande fick gå. 
 
Enligt den utredning som inkommit till JO misstänkte polisen inget brott i ärendet. Det verkade snarare ha varit så att det ansågs nödvändigt att utreda om det fanns ett hot och därför ville man prata med den klagande. I och för sig hade polisen godtagbara skäl för att tala med klaganden. I lagen finns dock ingen möjlighet att gripa en person bara för ett sådant samtal. 
 
Behoven av att utveckla lagstiftningen bör utvärderas
 
JO bedömde också hur lagstiftningen fungerar på ett mer allmänt plan vid den här typen av potentiellt hotfulla situationer. Han instämde med de utlåtanden han fått in från polisen om att de allmänna befogenheterna i polislagen i princip kan tillämpas för att sköta kortvariga händelser. Oroväckande personers verksamhet, vars syfte är att genomföra riktat våld, är emellertid ofta långvarig. Det område som hamnar mellan icke straffbar planering och straffbar förberedelse utgör ett problem enligt polisen. 
 
JO konstaterade att det till exempel är problematiskt med fall där man måste försöka utreda om en viss person utgör ett hot mot andras säkerhet. Det är särskilt problematiskt om personen inte är samarbetsvillig.
 
Regleringen är dock inte lätt. I den förebyggande verksamheten har man ofta väldigt få konkreta fakta som man kan utgå från för att bedöma vad som skulle hända om polisen inte ingriper. 
 
JO delgav inrikesministeriet sina iakttagelser och föreslog att ministeriet ska pröva behoven att utveckla lagstiftningen. 
 
Beslut 2186/2019 har publicerats (på svenska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi
 
Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.