Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Polisstyrelsen tolkade begränsningar av sammankomster för brett

Enligt justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har Polisstyrelsen i sitt vägledande brev som utfärdats våren 2020 framfört tolkningar om övervakningen av sammankomstbegränsningar som inte kan anses som juridiskt hållbara. Enligt brevet kunde polisen ingripa även i andra tillställningar än sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som stadgas i lagen om sammankomster. 

JO betonade att fastän många medel kunde vara effektiva för att begränsa epidemin, kan myndigheterna använda endast sådana behörigheter som grundar sig på lag. Statsrådets linjedragningar eller rekommendationer har inte gett polisen några tilläggsbefogenheter 

Enligt JO kan 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte tolkas mot dess tydliga ordalydelsen på så sätt att den skulle omfatta vilka som helst tillställningar där människor samlas. Begränsningar av sammankomster som utfärdats av regionförvaltningsverk kan beröra endast sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som stadgas i lagen om sammankomster. För deras del grundar sig polisens befogenhet på lagen om sammankomster. 

Därtill möjliggör polislagen ingripande i situationer där den allmänna ordningen och säkerheten konkret äventyras – i sådana fall har som utgångspunkt de närvarande personernas antal ingen betydelse. Det är dock inte motiverat att tolka polislagens befogenhetsbestämmelser på så sätt att dessa vid hindrande av spridningen av smittsamma sjukdomar skulle möjliggöra sådana åtgärder som ingriper i de grundläggande rättigheterna och som den uttryckliga speciallagstiftningen (lagen om smittsamma sjukdomar) inte ger möjlighet till. 

JO konstaterade att i synnerhet på våren 2020 var situationen ny för alla myndigheter och förebyggandet av allvarliga hot krävde snabba åtgärder. Polisstyrelsen har sedermera ändrat sitt vägledande brev som denna utredning gäller. I dag motsvarar vägledande brevet till stor del JO:s uppfattningar. Därför ansåg JO det tillräckligt att meddela Polisstyrelsen sin uppfattning.  

JO Petri Jääskeläinens avgörande 2678/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.