Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Undantagsförhållanden och utbildning

Undantagsförhållandena har förorsakat flera klagomål och utredningsåtgärder för justitieombudsmannens laglighetsövervakning inom utbildningsärenden.

Universitet och högskolor

Fram till den 12 maj har det lämnats in 23 klagomål till riksdagens justitieombudsman (JO) som gäller universitet och högskolor med anknytning till undantagsförhållanden. Hittills har man begärt utredningar i ärenden som gäller ändringar i universitetens grunder för antagning av studerande, ordnande av obligatorisk undervisningspraktik, information om hur undervisningen ordnas och rektors tillstånd för resor på fritiden.

Universitetens antagningsgrunder

JO har fått många klagomål angående ändringar i universitetens grunder för antagning av studerande på grund av undantagsförhållandena som orsakats av den rådande coronaviruspandemin. Klagomålen gäller speciellt antagning av studerande inom medicin, ekonomi och psykologi (3185/2020). Följande teman betonas i klagomålen: 1) ändring av urvalskriterierna mitt under ansökningsförfarandet genom att åtminstone inom vissa branscher öka betygsurvalsandelen betydligt jämfört med tidigare, 2) ändamålsenligheten för informationen om ändringarna, 3) hur nödvändigt/ändamålsenligt det är att ställa in fysiska prov och 4) eventuella problem med att ordna elektroniska urvalsprov, inklusive tillgång till redskap, tekniska förhållanden och möjligheten till fusk.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pölönen har i sin begäran om utredning och utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet 2628/2020 särskilt begärt en bedömning av hur man har tagit fram ändringarna i urvalskriterierna och hur ändringarna bedöms utifrån likabehandlingen av sökande samt jämlik behandling, förtroendeskydd, krav på proportionalitet och rådgivningsskyldighet och informationens ändamålsenlighet som alla hör till god förvaltning. Dessutom ber biträdande justitieombudsmannen om en bedömning av synpunkter i anslutning till det elektroniska förurvalet. Utredningarna och utlåtandet ska avges senast 5.6.2020.

Småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Fram till den 12 maj 2020 har JO:s kansli tagit emot 31 klagomål som gäller småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning med anknytning till undantagsförhållanden. Utredningar har bland annat begärts om hur man ordnat skolmåltider, förskoleundervisning och stöd i inlärningen samt om tidigareläggningen av studentexamen. Med anledning av BJO Pölönens eget initiativ 2505/2020 har även undervisnings- och kulturministeriet ombetts senast 15.6.2020 ge information om anvisningar för praxis, eventuella praktiska problem som framkommit och behovet av att utveckla regleringen om stöd i inlärningen och skolgången samt skolmaten för elever inom den grundläggande utbildningen med tanke på distansundervisningen. 

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364 och tf justitieombudsmannasekreterare Kristiina Kouros, tfn 09 432 3396.