Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Operation utfördes utan patientens samtycke

JO ger anmärkning och framställar gottgörelse

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen ger två läkare vid ett centralsjukhus samt ett sjukvårdsdistrikt anmärkning för lagstridigt förfarande. Dessutom framställar han att sjukvårdsdistriktet gottgör en patient för kränkning av hennes grundläggande och mänskliga rättigheter.

Patienten gavs mot hennes vilja och trots hennes motstånd epiduralbedövning och en kateter fördes in via patientens urinrör på grund av att hon led av njursten. Patienten vårdades inte på det sätt som föreskrivs i patientlagen, dvs. i samförstånd med henne.

JO understryker att vår rättsordning inte generellt tillåter att en persons självbestämmanderätt åsidosätts på den grunden att ett ingrepp i personens kroppsliga integritet, från objektiv och medicinsk synpunkt, kan anses vara förenligt med hennes intressen.

Patienten grät redan före och medan hon fördes till operationen. Då hon vägrade lägga sig på operationsbordet tog man tag i henne och tvingade ner henne på operationsbordet. Hon fick epiduralbedövning mot sin vilja. Därefter försökte hon förhindra att man vidrörde hennes könsorgan och grep förgäves tag i sina underbyxor. I det skedet gavs patienten mera lugnande medel så att hon sov den tid som operationen räckte.

JO Jääskeläinen anser det vara uppenbart att man med denna vårdåtgärd mot patientens vilja kränkte den grundlagsfästa personliga integriteten och skyddet för privatlivet, som tryggas i grundlagen och i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. JO är förvånad över att de som inkommit med utredningar och yttranden i ärendet inte har insett detta.

Enligt grundlagen och människorättskonventionen får en åtgärd vidtas mot patientens vilja endast då åtgärden är baserad på en lag som stiftats av riksdagen. Någon sådan lag har inte stiftats med tanke på somatisk hälso- och sjukvård. Patientlagen förutsätter att patienten ger sitt samtycke till vårdåtgärder.

Enligt Europadomstolens praxis ska åtminstone patienter som utsatts för allvarligare kränkningar av mänskliga rättigheter ha rätt till ersättning för immateriell skada (lidande), för att kravet på effektivt rättsskydd ska uppfyllas. En medicinsk åtgärd som utförts utan patientens samtycke eller utan stöd av en lag som uttryckligen berättigar åtgärden har i Europadomstolens praxis ansetts vara en kränkning som ger rätt till penningersättning. Domstolen har beaktat om åtgärden har framkallat skräck, ångest eller mindervärdighetskänslor hos målsäganden.

JO Jääskeläinen anser det vara uppenbart att läkarna vid centralsjukhuset genom sitt förfarande orsakat patienten lidande som måste gottgöras henne. JO har bett sjukvårdsdistriktet senast 31.12.2013 meddela vilka åtgärder det vidtagit i ärendet.

JO Jääskeläinens beslut dnr 673/4/12 kan i sin helhet läsas på adressen http://www.ombudsman.fi/

Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 4321.