Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ombudsmannapostens tillgänglighet måste tryggas

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt klandrar Itella Abp för att ombudsmannaposten i Hattula inte har ordnat sin service på ett sätt som är förenligt med grundlagens diskrimineringsförbud. 

Personer med funktionshinder har nämligen inte samma möjligheter som andra att uträtta sina postärenden.

Ombudsmannaposten i Hattula verkar i anslutning till en butik. Butiksdörrarna är manuella och trösklarna så höga att rullstolsbundna kunder inte kan ta sig in på posten. Kommunens handikappråd har år 2006 testat olika serviceställen. Lindstedt har undersökt ärendet utifrån ett klagomål.

Offentlig service ska vara tillgänglig för alla

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt anser att posttjänsterna är en form av offentlig service som hör till de grundläggande samhällsstrukturerna. Detta innebär att alla i hela landet faktiskt och permanent måste ha tillgång till postservice.

"Enligt min åsikt är posttjänsterna inte av god kvalitet i den bemärkelse som lagen avser om de inte är tillgängliga t.ex. för personer med funktionshinder", konstaterar Lindstedt.

Lindstedt understryker att enligt grundlagen är alla lika inför lagen, vilket innebär att ingen får särbehandlas t.ex. på grund av handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.
 
Eftersom ärendet är av ett mer allmänt intresse beslöt biträdande justitieombudsmannen dessutom på eget initiativ närmare utreda hur Itella Abp har för avsikt att välja postföretagare så att postservicens tillgänglighet säkerställs.

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 1569/4/07 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn 432 3364.