Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Oklart vilken myndighet som ska verkställa domar om att avliva farliga djur

Bestämmelser bristfälliga
 
Biträdande JO Jussi Pajuoja konstaterar att det finns brister och oklarheter i bestämmelserna om verkställande av domar som innebär att farliga djur ska avlivas. Han framställer att statsrådet vidtar skyndsamma åtgärder för att korrigera lagstiftningen i detta avseende.

I ett klagomål har JO ombetts undersöka myndigheternas förfarande, då det visat sig att Joensuu tingsrätts dom om att avliva två farliga hundar inte kunde verkställas. Klagandena hänvisades från myndighet till myndighet, vilket ledde till att behandlingen av ärendet tog oskäligt lång tid.

Utsökningsverket i Norra Karelen konstaterade att endast staten är behörig i ett ärende som detta, eftersom det är fråga om en straffrättslig påföljd. Målsägandena kunde sålunda inte ansöka om verkställighet.

Rättsregistercentralen uppmanade för sin del klagandena att vända sig till polisen. Polisen hade sålunda tillsammans med en veterinär besökt den plats där hundarna antogs finnas, men kunde konstatera att de förts bort.

Justitieministeriet hade tidigare rått tingsrätterna att direkt meddela polisen om förordnanden att avliva djur, eftersom polisen enligt polislagen ansågs ha befogenhet att verkställa sådana förordnanden.

Rätten att utfärda anvisningar överfördes 2010 till Rättsregistercentralen. Då det visade sig att befogenhetsförhållandena i fråga om förordnanden att avliva djur var oklara, strök Rättsregistercentralen anvisningarnas omnämnande om meddelandeskyldigheten.

JO har också fått vetskap om andra liknande fall. Biträdande JO Pajuoja anser det vara beklagligt att myndigheterna på grund av oklarheter i lagstiftningen inte verkställer domar.

Närmare information ger referendarierådet Eero Kallio, tfn (09) 432 3342.