Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Oklara bestämmelser om återupplivning av patienter

JO föreslår att lagstiftningen preciseras


8.6.2007
 

JO Riitta-Leena Paunio föreslår att patientlagens bestämmelser om förutsättningarna för avstående från återupplivning preciseras. Eftersom bestämmelserna i praktiken har visat sig vara tolkbara kan situationen inte anses vara tillfredsställande, varken från patienternas och deras anhörigas synpunkt eller med tanke på sjukvårdspersonalens rättssäkerhet. JO har bett social- och hälsovårdsministeriet senast 31.11.2007 meddela vilka åtgärder JO:s framställning eventuellt har föranlett.

 

JO har prövat ett antal klagomål som gällt beslut om att avstå från återupplivning av patienter (s.k. DNR-beslut). I klagomålen påtalas motstridigheter och oklarheter i praxis när det gäller tolkningen av bestämmelserna om återupplivning. Man anser att bestämmelserna är svårbegripliga och att rättssäkerheten äventyras, i synnerhet när det är fråga om patienter i en svag ställning och deras anhöriga.

 

JO Paunio har i sina avgöranden ansett att DNR-besluten är sådana viktiga vårdbeslut som avses i patientlagen. Detta innebära att en patient som inte själv kan fatta beslut om sin vård eller behandling skall vårdas i samförstånd med patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person.

 

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.

 

JO:s framställning dnr 1794/2/07 (på finska) i sin helhet.