Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har 27.3.2020 tillsatt den nya människorättsdelegationen för mandatperioden 1.4.2020–31.3.2024. Delegationen har 38 medlemmar, deras namn publiceras i bifogade tillsättningsbeslut. Sammanlagt 134 personer hade lämnat in sin ansökan.

Människorättsdelegationen hör till Människorättscentret, som inledde sin verksamhet i början av år 2012 i anslutning till justitieombudsmannens kansli. Den består av 20–40 medlemmar som representerar det civila samhället, forskningen om de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt andra aktörer som verkar för att främja och trygga dessa rättigheter. 

Den nya delegationen är tredje i följd. Delegationens ordförande är Människorättscentrets direktör Sirpa Rautio.

Människorättsdelegationens uppgifter

Delegationen behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt godkänner årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Delegationen är också ett nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

För organiseringen av sin verksamhet kan delegationen ha ett arbetsutskott och sektioner. Av dessa är sektionen för främjande, skydd och för personer med funktionsnedsättning permanent sedan år 2016 enligt FN konventionens förpliktelser om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Människorättscentret har till uppgift att främja de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och människorättsdelegationen bildar tillsammans den nationella människorättsinstitution som avses i Parisprinciperna.

Tilläggsuppgifter ger kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333 och direktören för Människorättscentret Sirpa Rautio, tfn 09 432 3780.

Tillsättningsbeslut (pdf)