Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2019

Riksdagens justitieombudsman (JO) tog emot 6265 klagomål under år 2019 vilket innebär en ökning på nästan 700 klagomål jämfört med år 2018 (5591 klagomål). 

Antalet klagomål ökade inom alla ämnesområden. De största ämnesområdena för klagomål var socialvården (1112), polisen (748) och hälso- och sjukvården (697). Utlänningsärenden och utsökning hörde också till de ämnesområden där mängden klagomål hade ökat. JO tog emot 200 klagomål gällande utsökning och 161 klagomål gällande utlänningsärenden under år 2019.

JO avgjorde 6057 (5410) klagomål ifjol. Av dessa gällde 1088 socialvården 712 polisen och 631 hälso- och sjukvården.

Sammanlagt 871 klagomål och 47 egna initiativ ledde till att JO vidtog åtgärder.

Klagomålens längsta handläggningstid oförändrad

Av de klagomål som var anhängiga vid årsskiftet var inget över ett år gammalt. Denna målsättning nåddes redan sjunde gången i rad. 

Aktiv verksamhet på eget initiativ 

JO:s kansli lyckades, trots det stora antalet klagomål, fokusera även på verksamheten på eget initiativ. Under fjolåret utförde JO-kansliet 104 inspektioner.

JO:s kansli har haft som målsättning att allokera resurser speciellt för inspektioner och övervakning av rättigheter gällande barn, äldre personer, funktionsnedsatta personer och personer som berövats sin frihet. 

JO avgjorde 63 egna initiativ under år 2019. JO tog upp 95 ärenden på eget initiativ.

Mer information ger informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.