Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ogrundade frihetsberövandenbör gottgöras

Biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar i två av sina senaste beslut polisinrättningarna i Helsingfors och Egentliga Finland för ogrundade frihetsberövanden och föreslår gottgörelse med stöd av människorättskonventionen.

Det var fråga om att en person i Helsingfors tagits i förvar med stöd av polislagen och att en person i Åbo anhållits som misstänkt för brott.

Otillräckliga grunder för frihetsberövande

I Helsingforsfallet kritiserar Pajuoja i synnerhet den omständigheten att personen i fråga, som gripits på morgonnatten, hade försatts på fri fot först följande dag sent på eftermiddagen.

I polisens utredningar nämndes inga omständigheter som hade motiverat att personen hölls i förvar så länge. Det fanns inte heller någon laglig grund för att förstöra hans alkoholdryck.

I Åbofallet misstänktes en person för inbrott i en servicestation på grund av att hans DNA ca ett och ett halvt år senare hade hittats på en tom dryckesburk som den aktuella dagen tillvaratagits på servicestationens gård. Enligt anmälan hade endast två cigarrlådor tillgripits - inga drycker över huvud taget.

Pajuoja kritiserar grunderna för brottsmisstanken och också den omständigheten att undersökningsledaren efterlyste personen i fråga och beordrade att han skulle anhållas, trots att det inte påståtts att han var svåranträffbar eller undandrog sig förundersökningen. Den misstänkte var anhållen i nästan ett dygn.

Ogrundat frihetsberövande strider mot lagen

Pajuoja konstaterar att ett frihetsberövande strider mot Finlands grundlag och Europeiska människorättskonventionen om det inte finns godtagbara skäl för det. Enligt människorättskonventionen ska den som i strid med konventionen berövats friheten ha rätt till skadestånd.

Ersättningsansvaret enligt skadeståndslagen är i många avseenden begränsat. Människorättskonventionen garanterar emellertid rätten till effektiva rättsmedel då mänskliga rättigheter har kränkts. Pajuoja anser att ersättning för lidande i vissa fall kan baseras på konventionen. Han anser vidare att vissa avgöranden av högsta domstolen visar att skadestånd eller gottgörelse för kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter kan utges också utan något uttryckligt stöd i den nationella lagstiftningen.

Biträdande JO Pajuoja uppmanar sålunda polisinrättningarna i Helsingfors och Egentliga Finland att överväga möjligheten att med stöd av människorättskonventionen gottgöra klaganden för frihetsberövandet. I Helsingforsfallet föreslår han också att polisen ersätter alkoholdrycken som den grundlöst förstört. 

Pajuoja bad polisinrättningarna senast 14.9.2012 meddela vilka åtgärder de vidtagit.

Biträdande JO Pajuojas beslut 29.5.2012 dnr 2495/4/10 (Egentliga Finland) och 2756/4/10 (Helsingfors) i sin helhet (på finska).
Närmare information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn (09)4321.