Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ofta brisfälliga anteckningar i patientjournaler

JO ber Rättsskyddscentralen för hälsovården vidta åtgärder för att avhjälpa problemet

16.10.2007

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser det vara ett allvarligt problem att patientjournalerna ofta är så bristfälliga att man med ledning av dem inte kan bedöma hur en patient undersökts och vilken vård patienten fått. På grund av ofullständiga journalanteckningar kan den myndighet som ska övervaka hälso- och sjukvården inte ge JO begärda medicinska utlåtanden och JO kan inte bedöma om hälso- och sjukvården i enlighet med patientlagen håller en god kvalitet.

Bristfälliga patientjournaler har visat sig vara ett så stort problem att JO har bett Rättsskyddscentralen för hälsovården vidta åtgärder för att hjälpa upp situationen. JO vill senast 31.3.2008 få besked om vilka åtgärder Rättsskyddscentralen vidtagit.

JO har redan i flera års tid upprepade gånger påtalat brister i hälsovårdspersonalens journalanteckningar. Anteckningarna om sjukdomsförlopp och vård är ofta bristfälliga i något viktigt avseende och i vissa fall har inga anteckningar gjorts över huvud taget. Ofta saknas motiveringar till vårdbeslut, dvs. en förklaring till att en patient inte återupplivats eller varför medicineringen har ändrats. Anteckningar saknas också om konsultationer och vårdsamtal. Dessutom förekommer allvarliga brister i anteckningar om diskussioner som förts med patienter och deras anhöriga, t.ex. i fall där patienten inte längre själv kan besluta om sin vård.

JO betonar att patientjournalens funktion är att den ska kunna läggas till grund för planering, genomförande och uppföljning av konsultationer och vård. Patientjournalen ska också utgöra en garanti för vårdens kontinuitet och för informationen om en patients hälsotillstånd och vård, både när det gäller den framtida vården på enheten i fråga och när patienten överförs till en annan vårdenhet. Tillräckligt detaljerade och korrekta anteckningar förbättrar patientens och personalens rättssäkerhet samt främjar goda vårdrelationer.

Patientjournalen är viktig också med tanke på patientens rätt till information. På basis av den är det möjligt att bedöma vårdpersonalens kompetens och att ta ställning till ärenden som gäller patientskadeersättning. Journalanteckningarna har dessutom betydelse för hälsovårdsforskningen samt för hälsovårdsförvaltningen, planeringen och undervisningen.

Enligt JO:s åsikt är bestämmelserna om hur patientjournaler skall upprättas tydliga, entydiga och detaljerade. De utgör garantier för den grundlagsenliga rätten till tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster.

JO:s framställning dnr 2828/2/07 till Rättsskyddscentralen för hälsovården i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.