Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Observationsoverall inkräktar på fångars grundläggande rättigheter

Justitieombudsmannen: Lagstiftarens ställningstagande behövs


JO Petri Jääskeläinen anser att fängelserna inte bör fortsätta använda s.k. observationsoverall förrän Europeiska människorättsdomstolen har tagit ställning till saken och lagstiftningen har preciserats

Vid vissa fängelser har fångarna varit iklädda en s.k. observationsoverall medan de varit ställda under observation i isolering. Overallen har täta öppningar för händer, fötter och huvud. På ryggsidan har overallen en dragkedja som spärras med buntband så att fången inte själv kan ta sig ur den.

JO anser att användningen av observationsoverall innebär en sådan begränsning av de grundläggande rättigheterna som måste regleras i lag.

Lagen känner inte till observationsoverall

JO uppmärksammar den omständigheten att fängelselagen inte känner till observationsoverall. Enligt lagen får en fånge hållas isolerad från andra fångar och observeras med teknisk utrustning om man misstänker att fången i sin kropp har förbjudna ämnen eller föremål.

Användningen av observationsoverall inkräktar på de grundläggande rättigheterna på ett annat sätt än t.ex. videoövervakning, som närmast inkräktar på den personliga integriteten. Overallen begränsar däremot fångens fria vilja och självbestämmanderätt.

Efter flera klagomål tog JO upp ärendet på eget initiativ

JO har nu prövat ärendet på eget initiativ. Redan år 2005 fick JO klagomål från fångar i Riihimäki och Helsingfors fängelser. Klagomålen kunde då inte prövas på grund av att det samtidigt pågick en rättsprocess om saken.

Ärendet har sedermera förts till Europeiska människorättsdomstolen, där behandlingen pågår.

Jääskeläinen har sänt sitt beslut till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet och bett den senast 28.2 meddela vilka åtgärder ärendet har föranlett.

Justitieombudsmannens beslut dnr 2011/2/2010 i sin helhet (på finska). Närmare information ger referendarierådet Harri Ojala, tfn (09) 4321.