Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Myndigheterna ska informera om ändringar som berör vårdenheter

Justitieombudsman Jääskeläinen anser att Jyväskylä stad handlade felaktigt då den inte i tillräckligt god tid informerade patienterna, de anhöriga och personalen om att sjukhuset Vuoristosairaala skulle stängas och vården omorganiseras. De hade sålunda inga faktiska möjligheter att så som lagen förutsätter påverka beslutsfattandet.

Stadens grundtrygghetsnämnd beslöt i oktober 2010 påskynda nedläggningen av sjukhuset. Två dagar före nämndens sammanträde hölls ett informationsmöte om saken. En del av de anhöriga fick vetskap om mötet först dagen innan. Vissa av de anhöriga fick höra om nedläggningen via medierna.

Vid sjukhuset vårdades 60 patienter som led av minnessjukdom. Ännu i maj stod det i nämndens protokoll att sjukhusets långvårdsavdelningar skulle fortsätta tills vidare.

JO anser att ändringar i organiseringen av vården har en stor betydelse för patienterna och deras anhöriga. De bör sålunda ha faktiska och inte endast formella möjligheter att påverka besluten.
 
JOs beslut dnr 3577/10 i sin helhet, närmare information ger äldre JO-sekreterare Håkan Stoor, tfn (09) 4321.

Flera brister i Åbo stads förfarande

Biträdande JO Sakslin hade redan tidigare kritiserat Åbo stads socialväsen för brister i förfarandet då Luolavuori ålderdomshem stängdes och åldringarna flyttades till annat boende.

Nedläggningsbeslutet berörde närmare 160 åldringar som var i mycket dåligt skick. De flyttades till andra boenden på olika håll i staden.

Kommunen försummade att i ett tillräckligt tidigt skede informera åldringarna och deras anhöriga om saken. De informerades först efter basservicenämndens beslut. Enligt Sakslins åsikt kränker förfarandet åldringens människovärde om inte denne eller anhörig kan påverka beslutsfattandet

Kommunen handlade lagstridigt också i det avseendet att alla åldringar inte fick skriftliga, överklagbara beslut om det nya boendet och de nya klientavgifterna. Sakslin bad regionförvaltningsverket utreda situationen för varje åldring som flyttats från ålderdomshemmet och se till att bristerna avhjälps.

BJOs beslut dnr 658/10 i sin helhet (på finska), närmare information ger referendarierådet Tapio Räty, tfn (09) 4321.