Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Mikko Sarja fortsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har 10.9.2021 valt referendarieråd, JL, VH Mikko Sarja till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för mandattiden 1.10.2021-30.9.2025. Mikko Sarja är anställd som referendarieråd vid JO-kansliet och han har fungerat som ställföreträdare även under den tidigare mandattiden på fyra år.

Enlig lagen väljer riksdagens justitieombudsman en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för en mandattid på högst fyra år, efter att ha mottagit grundlagsutskottets ståndpunkt. Grundlagsutskottet förespråkade i sin ståndpunkt valet av Mikko Sarja.

Justitieombudsmannen beslutar enligt lagen när ställföreträdaren ska kallas att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter.

Tilläggsinformation ger kanslichef Matti Marttunen, tfn 09 432 3333.