Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Många åtgärdsavgöranden i klagomålsärenden av omhändertagna barn

Kommunen betalade gottgörelse – barn i vård utom hemmet behandlades förnedrande 

Ställföreträdaren för de biträdande justitieombudsmännen (BJO) Mikko Sarja gav i somras två avgöranden angående klagomål av syskon placerade i familjevård (1669/2019 och 1829/2019). I avgörandena ansågs den osakliga och kränkande behandlingen av barnen äventyrat allvarligt barnens bästa och deras rättigheter. Ställföreträdande BJO föreslog att kommunen som placerade barnen och som ansvarade för att ordna vården utom hemmet skulle gottgöra barnen för kränkningarna av deras grundläggande rättigheter. Kommunen har nu meddelat att den betalar 4 000 euro i gottgörelse till vartdera barnet och att den också gottgör barnen för dispositionsmedlen som barnen inte hade fått under tiden för familjevården. 

Klagomålen som gäller barn i vård utom hemmet har ökat i antal

Efter inspektionerna, som de föredragande vid justitieombudsmannens kansli genomförde i barnhemmen, har antalet klagomål som de omhändertagna barnen själva anfört ökat anmärkningsvärt. I år har 35 st. klagomål anhängiggjorts vid justitieombudsmannens kansli. Klagomålen har gällt bland annat behandlingen i vårdplatsen utom hemmet, beslutsfattandet relaterat till vården utom hemmet och användningen av begränsningsåtgärder. 

I år har hittills 29 st. avgöranden getts angående klagomål som omhändertagna barn har anfört. Av dem har 70 % lett till åtgärder av justitieombudsmannen. Under motsvarande tid har ungefär 16 % av alla klagomål som har avgjorts inom socialvårdens ärendegrupp och nästan 14 % av alla ärenden som har avgjorts vid kansliet lett till åtgärder.

Avgörandena dnr 3662/2019, 4440/2018, 4445/2018, 4566/2018, 5685/2018, 5682/2018, 5679/2018, 1669/2019, 1829/2019, 2832/2019, 5683/2018, 2833/2019, 1256/2019, 1928/2019, 59/2019, 5741/2018, 2376/2018 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Tapio Räty, tfn 09 432 3379.