Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Lotteri i anslutning till riksdagsval

Kampanjen Lojo röstar 2003 var inte lagstridig

8.6.2004

Riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser det inte lagstridigt att Lojo stad ordnade ett lotteri i samband med riksdagsvalet 2003. Enligt henne hade man inte genom lotteriet på något sätt försökt påverka röstarnas valfrihet. Justitieombudsmannen anser det dock vara problematiskt att lotteriet på vissa röstningsställen ordnades i röstningslokalen, eftersom ingen annan lokal stod till förfogande.

Lojo stad hade velat höja röstningsaktiviteten i riksdagsvalet 2003 och ordnade därför kampanjen Lojo röstar. Till kampanjen hörde en tävling för allmänheten, i vilken de som röstade kunde delta genom att lämna ett färdigt ifyllt röstningskort på röstningsplatsen.

En person som ansåg att det störde röstningen och valfriden att ordna ett lotteri på röstningsplatsen anförde klagomål till justitieombudsmannen över kampanjen. Personen ansåg att i en vallokal inte får ordnas lotterier och att valfunktionärerna inte kan delta i ordnandet av ett sådant.  Klaganden ifrågasatte även i övrigt om det hörde till en kommuns uppgifter att driva en kampanj för att öka röstningsaktiviteten.

Justitieombudsmannen påminner också om att lotterisysslor inte hör till valmyndigheterna uppgifter. I Lojo hade valfunktionärerna kommit i beröring med lotterikorten både vid förhandsröstningen och när röstberättigade röstade hemma eller på en anstalt. Enligt den redogörelse som justitieombudsmannen hade fått hade man dock i dessa situationer handlat så, att valfriheten och en ostörd röstningsprocess hade tillgodosetts.

Kampanjens syfte var att betona röstandets betydelse som en viktig metod att påverka och engagera sig i samhället. Därför ansåg justitieombudsmannen inte att det fanns orsak att kritisera den omständigheten att kommunen hade tagit som sin uppgift att höja röstningsaktiviteten. Hon ansåg inte heller att Lojo stad hade handlat lagstridigt genom att godkänna ett anslag för genomförandet av kampanjen Lojo röstar.

Justitieombudsmannens beslut dnro 694/4/03 i sin helhet.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Jari Pirjola, tfn (09) 432 3361.