Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Likabehandling bör iakttas vid flygplatsernas säkerhetskontroller

JO Petri Jääskeläinen har för Finavia Abp och Trafiksäkerhetsverket, som övervakar Finavia, påpekat vikten av likabehandling av passagerare vid flygplatsernas säkerhetskontroller.
Säkerhetskontrollerna är offentliga förvaltningsuppdrag, vilket innebär att det inte får förekomma några större skillnader i fråga om hur snabbt olika passagerarkategorier betjänas och i fråga om servicenivån.

I ett klagomål som inkommit till JO kritiseras de snabbare säkerhetskontrollinjerna på Helsingfors-Vanda flygplats för att de eventuellt strider mot kravet på jämlikhet.

Två "prioritetslinjer"

Finavia Abp är ett statsägt företag som ansvarar för flygplatsernas underhåll och säkerhet samt för säkerhetskontroll av passagerare. Två av de 18 säkerhetskontrollinjer på Helsingfors-Vanda flygplats är s.k. Priority Lanes. Dessa linjer är avsedda för Finnairs och Blue1-bolagets bonuskunder och för passagerare i business class.

JO gör bedömningen att säkerhetskontrollen är ett offentligt förvaltningsuppdrag, vilket innebär att man i samband med den måste iaktta bl.a. förvaltningslagen och principerna för god förvaltning. I dessa ingår det allmänna kravet att kunderna ska behandlas jämlikt.

Jääskeläinen anser att det från jämlikhetssynpunkt är problematiskt att passagerarna vid säkerhetskontrollen delas in i olika grupper, beroende på sitt kundförhållande till ett flygbolag eller flygbiljettens pris.

- Ett arrangemang som innebär att vissa personer antingen genom att betala eller på grund av att de är bonuskunder får bättre offentlig service än andra, kan anses strida mot det jämlikhetskrav som gäller inom förvaltningen, konstaterar Jääskeläinen.

Enligt den utredning som JO fått från Finavia Abp skiljer sig den snabbare säkerhetskontrollen inte från de övriga linjerna. För närvarande finns det inga betydande skillnader i kötiderna.

På grundval av dessa uppgifter anser JO att det inte finns någon anledning att ingripa i Finavias förfarande att ingå separatavtal med flygbolag om bonuspassagerares säkerhetskontroller.

Noggrannare anvisningar för civilflyget

JO påpekar att det i samband med laglighetskontrollen framkommit att man inom flygbranschen inte alltid är medveten om vilka uppgifter som är offentliga förvaltningsuppdrag. Detta är problematiskt med tanke på både kundernas och arbetstagarnas rättssäkerhet.

- Offentlig maktutövning medför tjänsteansvar enligt strafflagens 40 kap. Också när det gäller andra offentliga förvaltningsuppdrag är det viktigt att uppdragstagaren är medveten om att dess verksamhet omfattas av de grundlagsfästa garantierna för god förvaltning.

JO bad därför kommunikationsministeriet ge ett yttrande om huruvida Finavia Abp:s och andra motsvarande aktörers offentliga serviceuppdrag är tillräckligt noggrant reglerade i lag.

JO ber ministeriet överväga ett eventuellt förtydligande av lagstiftningen

så att det så entydigt som möjligt framgår av lagen vilka de offentliga förvaltningsuppdragen är. Anvisningar om saken kunde utfärdas redan på basis av den nuvarande lagstiftningen.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1171/2010 och dnr 1634/2012 i sin helhet (på finska).

Närmare information ger referendarierådet Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 4321.