Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen utreder flera klagomålsärenden och egna initiativ som gäller polisens förfarande vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna som tagits i bruk på grund av coronapandemin.

Ogrundade bötesyrkanden har getts vid övervakningen av gränsspärren i Nyland

Utifrån justitieombudsmannens utredningar har polisen vid övervakningen av Nylands gräns utfärdat flera ogrundade bötesyrkanden för försök att överskrida landskapsgränsen. Försök till brott mot begränsningen i rörelsefriheten som utfärdats med stöd av beredskapslagen är dock inte straffbart. 

JO Jääskeläinen utredde polisens bötfällningspraxis på eget initiativ. Då framkom det att det i tillsynsoperationen hade dragits upp en riktlinje att om en person som en gång avvisats på nytt försöker passera landskapsgränsen utan godtagbart skäl, så kunde hen få ett bötesyrkande för brott mot beredskapslagen. Enligt strafflagen straffas försök till brott dock endast om försöket är straffbart i bestämmelsen om uppsåtligt brott. Försök till brott mot beredskapslagen är inte straffbart. Ett fast eller ens ett upprepat försök att överskrida landskapsgränsen i strid med statsrådets förordning har således inte varit straffbart. 

De bötesyrkanden som polisen utfärdat är inte slutgiltiga avgöranden i ärendet, utan de slutliga avgörandena fattas av åklagaren. JO ansåg det vara motiverat att åklagarna noggrant går igenom alla fall där ett bötesyrkande har getts för brott mot beredskapslagen och säkerställer att ett lagenligt avgörande har fattats (eller fattas). JO har bett riksåklagaren meddela sina åtgärder i ärendet. 

I övrigt ger JO sitt avgörande om polisens förfarande vid gränsövervakningen i Nyland senare.

Beslut 2464/2020 har publicerats på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi

Juridiska problem i övervakningen av sammankomstbegränsningarna

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har fäst uppmärksamhet vid ett vägledande brev som utfärdats av Polisstyrelsen. I brevet behandlas omfattande bland annat polisens verksamhet för att begränsa offentliga sammankomster. JO har på eget initiativ beslutat undersöka brevet från Polisstyrelsen och polisens förfarande vid övervakningen av sammankomstbegränsningarna.

I ärendet är det frågan om 

1) ifall det i Polisstyrelsens brev har framförts orimligt breda tolkningar av besluten gällande sammankomstbegränsningarna som utfärdats av regionförvaltningsverken
2) huruvida de synpunkter som uttrycks i brevet om tillämpningen av polislagen för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar är hållbara, och
3) huruvida det ur polisen synvinkel finns ett behov av att utveckla lagstiftningen gällande sammankomstbegränsningar

JO Jääskeläinen har bett inrikesministeriet att inhämta Polisstyrelsens utredning och ge sitt eget yttrande. JO har också gett justitieministeriet möjligheten att yttra sig i ärendet.

Ytterligare information (på finska) i promemorian 2678/2020

Meri information i båda ärendena ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.