Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Behandlingen av brott mot barn borde föreskrivas brådskande i lagen

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att det vore motiverat att föreskriva att förundersökning ska göras i brådskande ordning när målsäganden är ett barn under 18 år. Även bestämmelserna om åtalsprövning och domstolsbehandling i brottmål bör ses över på motsvarande sätt.

JO utredde ärendet på eget initiativ då det både i samband med undersökning av klagomål och vid inspektioner hade framkommit flera fall där förundersökningen även av allvarliga brott mot barn hade dröjt orimligt länge. Dröjsmål är i och för sig ett vanligt problem vid förundersökningar, men förundersökning och den övriga straffprocessen i fråga om brott mot barn är en särart.

JO konstaterade att det för närvarande inte finns några bestämmelser om att brottsoffrets ålder påverkar hur brådskande förundersökningen, åtalsprövningen eller domstolsbehandlingen är. Däremot är detta en uttrycklig bestämmelse när den brottsmisstänkte är minderårig. 

Senast som lagstiftaren bedömde hur länge förundersökning av brott mot barn får pågå var år 2010 när den nuvarande förundersökningslagen stiftades. Då förkastades kravet på ett brådskande förfarande på mycket klena grunder. Efter att förundersökningslagen stiftades har ärendet bedömts i flera sammanhang och i synnerhet på grund av barnets bästa har man beslutat att rekommendera betydligt snabbare straffprocesser. Även internationella överenskommelser som är bindande för Finland förutsätter effektiv utredning av brott mot barn.

JO ansåg att det vore motiverat att föreskriva att brott mot barn ska behandlas i brådskande ordning i hela straffprocessen när målsäganden är under 18 år. Detta bör åtminstone gälla brott mot liv, hälsa och sexuell självbestämmanderätt. 

JO delgav justitieministeriet och inrikesministeriet behoven av att utveckla lagstiftningen. Han bad ministerierna att senast den 31 januari 2021 meddela om eventuella åtgärder i ärendet.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 5625/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.