Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Förundersökningar som gäller barn ska utföras utan dröjsmål

I två avgöranden uppmanar riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen polisinrättningen i Uleåborg att fästa uppmärksamhet vid längden på förundersökningen av brott som barn misstänks ha begått och brott som riktats mot barn.

I det första fallet var både den misstänkta och den målsägande 14 år gamla. Enligt lagen ska förundersökningen av ett brott som begåtts av en person som är under 15 år göras skyndsamt. Den målsägande hade förhörts nio månader och den misstänkta över 1,5 år efter att brottsanmälan hade gjorts, varefter förundersökningen avslutades. Enligt JO uppfyllde detta inte lagkravet på skyndsam behandling, i synnerhet som det var fråga om en allvarlig brottsmisstanke.

I det andra fallet misstänktes ett skolgångsbiträde för misshandel av ett 8-årigt barn. Förundersökningen tog över två år i anspråk, vilket polisinrättningen också medgav att var för länge.

Ingendera förundersökningen var omfattande eller av komplicerad natur. Fördröjningarna berodde på den mycket svåra arbetssituationen vid polisinrättningens brottsutredning, vilket hade framgått också under den inspektion som JO-kansliet utförde våren 2019. Polisinrättningen hade redan tidigare vidtagit många åtgärder för att förbättra situationen. JO bad Polisstyrelsen, under den kommande inspektionen av polisinrättningen, att fästa särskild uppmärksamhet vid situationen för förundersökningar av brott som barn misstänks ha begått och brott som har riktats mot barn. Polisstyrelsen ombads rapportera observationerna till JO. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 1084/2019 och 3462/2019 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats, www.ombudsman.fi 

Mer information om ärendet ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.