Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Hörande av barn om skolans semestertider

 
Biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin fäste uppmärksamhet vid att barnens rätt att bli hörda inte alltid förverkligas vid beslut om skolornas arbets- och semestertider. Besluten baserar sig alltid inte på en tillräcklig bedömning av konsekvenserna för barn. BJO Sakslin undersökte på eget initiativ ärendet för Helsingfors och Esbos del. 
 
Det är viktigt att utreda barnens åsikter och att bedöma konsekvenserna för barnen. Beslut som gäller skolorna arbets- och semestertider berör just barnen och påverkar deras rätt till vila och rekreation. Det finns dock ingen etablerad och enhetlig praxis. 
 
- Barnens delaktighet tryggas inte alltid på det sätt som Barnkonventionen förutsätter ifall barnen endast hörs via ungdomsfullmäktige, elevkårer eller motsvarande, konstaterar Sakslin. 
 
FN:s kommitté för barnens rättigheter som övervakar Barnkonventionen har betonat att förfaranden för att höra barnen ska vara öppna för alla barn.
 
I alla beslut och åtgärder som berör barn ska man i första hand beakta barnets bästa. Genom att bedöma konsekvenserna för barn utreds vad barnets bästa är. Då bedömningen görs på ett bra sätt ger den information om det planerade beslutets helhetskonsekvenser för barnens välfärd och utveckling och även ur olika synvinklar. Bedömningen ökar även beslutsfattandets öppenhet och mångfald.
 
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslins beslut 6196/2017 (Esbo) och 6195/2017 (Helsingfors) har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi
 
Tilläggsinformation ger föredragande Virve Toivonen, tfn 09 432 3342.