Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Lagstridigt hot om förvandlingsstraff på ordningsbotens gireringskort

Justitieombudsmannen gav en anmärkning åt justitieministeriet

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett en anmärkning åt justitieministeriet för det gireringskort som används av tingsrätten i ärenden där man motsatt sig ordningsbot. Gireringskortet har systematiskt innehållit felaktiga och lagstridiga uppgifter. I den finskspråkiga texten på gireringskortet används ordet 'sakko' (böter) fast det är frågan om ordningsbot. Ett mer betydelsefullt fel är att det i texten står att obetalda böter förvandlas i domstol till fängelse, även om det i strafflagen särskilt stadgas om att ordningsbot inte får förvandlas till fängelse.

I domstolsapplikationen, det sk. RITU-datasystemet, har sedan ibruktagandet år 2013 saknats ett separat gireringskort som ges i samband med ordningsbot. Inga uppgifter finns om ifall det gireringskort som utskrivs för betalning av ordningsbot lämnats bort av misstag eller avsiktligen av kostnadsskäl.

Justitieombudsmannen finner nuläget som ett allvarligt fel. Det systematiska felet försvagar den bild som förmedlas av domstolarnas verksamhet. Ett sådant fel kan inte motiveras med tekniska och i synnerhet inte av ekonomiska skäl. I domstolarnas datasystem får inte förekomma sådana gällande individens rättsskydd grova fel. Problem borde observeras och förhindras i samband med lagstiftningsändringar och datasystemprojekt.

JO Jääskeläinens beslut dnr 4226/2015 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Tilläggsuppgifter erhålls av referendarieråd Pasi Pölönen,
tfn 09-432 3345.