Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Lagstridiga kontrollåtgärder mot fångar

1.4.2009

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har iakttagit att man vid fängelserna kroppsvisiterar fångar på ett sätt som inte har stöd i lag.

I samband med att Jääskeläinen inspekterade ett fängelse framförde flera fångar kritik mot visiteringsmetoderna. Fångarna tvingades bland annat sitta på huk och lyfta upp sina könsorgan, dra förhuden bakåt och visa sin analöppning för vakterna.

Biträdande justitieombudsmannen beslöt på eget initiativ pröva frågan om sådana åtgärder kan vidtas inom ramen för kroppsvisitation eller om de måste betraktas som kroppsbesiktning.

I fängelserna får fångar kroppsvisiteras t.ex. för att söka efter otillåtna föremål och ämnen, för att avvärja faror som hotar säkerheten i fängelset, på grund av ankomst till fängelset eller i samband med oövervakade besök. Kroppsbesiktning, som innebär ett större ingrepp i den personliga integriteten, får däremot tillgripas endast för utredning av brott.

Fängelset och Brottspåföljdverket anser att de kontrollåtgärder som fångarna beskriver avser kroppsvisitation och att det är fråga om kroppsbesiktning endast då man söker efter föremål och ämnen i kroppshåligheter. Fängelsets förfarande var baserat på en tolkning och praxis som uppenbarligen anammats inom fängelseväsendet redan innan den nuvarande fängelselagen trädde i kraft.

Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen anser att fängelsets förfarande strider mot den gällande fängelselagen. De metoder som fångarna beskriver får användas endast vid kroppsbesiktning.

Biträdande justitieombudsmannen anser att kontrollåtgärder av det slag som det här är fråga om innebär djupa ingrepp i den personliga integriteten, som skyddas både av grundlagen och Europeiska människorättskonventionen. Åtgärderna kan uppfattas som förödmjukande eller skymfande. Han anser att behörigheten att vidta sådana åtgärder måste vara noga avgränsad och exakt angiven i lag. Behörighetsbestämmelser får inte tolkas extensivt.

I sitt beslut hänvisar Jääskeläinen också till Europeiska människorättsdomstolens praxis.

Biträdande justitieombudsmannen har för kännedom delgivit alla fängelser sin uppfattning och även uppmärksammat dem på att fängelsesäkerheten i första hand bör upprätthållas med åtgärder som innebär lindrigare ingrepp i den personliga integriteten.

Jääskeläinen konstaterar att fängelsesäkerheten givetvis måste tryggas. Han har gjort en framställning till justitieministeriet om att det är skäl att precisera lagen i det fall att fängelselagens metoder för personkontroll anses vara otillräckliga med tanke på fängelsesäkerheten.

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3646/2/07  i sin helhet (på finska)

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.