Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Brister som äventyrar elevens rättsskydd i kommunernas beslutsfattande

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen konstaterade i två av sina klagomålsavgöranden att det alltid ska ges ett överklagbart förvaltningsbeslut om ansökningar av biträdestjänster som avses i lagen om grundläggande utbildning. 

BJO undersökte två klagomål (4230/2019, 2220/2020) om att städerna inte hade gett något beslut om ansökningar av individuella biträdestjänster. BJO ansåg att förfarandet stred mot förvaltningslagen och lagen om grundläggande utbildning samt framhöll vikten av att bedöma och trygga de ifrågavarande elevernas förutsättningar att delta i undervisningen på lika villkor. 

Varje år stöter justitieombudsmannen på brister i det administrativa förfarandet och beslutsfattandet inom kommunernas undervisningsväsende som orsakar rättsskyddsproblem. BJO ansåg det således motiverat att sända sitt avgörande till undervisnings- och kulturministeriet för kännedom. BJO föreslog också att ministeriet bedömer om lagen om grundläggande utbildning bör preciseras så att alla elevers rätt att avgiftsfritt få de tjänster och hjälpmedel som krävs för att delta i undervisningen samt utbildningsanordnarens skyldighet att fatta beslut om dessa tydligt framgår. 

I justitieombudsmannens laglighetskontroll 2020 fästs särskild uppmärksamhet vid att myndigheterna allokerar tillräckliga resurser för att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna. BJO bad städerna meddela vilka åtgärder de vidtagit med anledning av besluten samt vilka resurser som krävs för att korrigera de konstaterade bristerna i beslutsfattandet. 

Biträdande justitieombudsman Pölönens beslut 4230/2019 och 2220/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information om ärendet ger äldre justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.