Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet

Enligt justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen kränkte kommunen en lärares yttrandefrihet, när läraren fick en muntlig anmärkning på grund av en bloggtext som läraren skrivit. Arbetsgivaren ansåg att ett avsnitt i texten kränkte arbetsgivaren.

Enligt JO fokuserade texten på storleken på undervisningsgrupperna och hur eventuella sparåtgärder inverkar på gruppstorleken. Texten handlade således om ett viktigt ämne ur samhällelig synpunkt. Tröskeln för att ingripa i sådana diskussioner är hög och när man bedömer enskilda avsnitt i texten ska man också beakta det ämne som texten som helhet behandlar. Den klagande hade som utgångspunkt i sin position som tjänsteman rätt att delta i en diskussion av detta slag. I ärendet fanns det också skäl att beakta den klagandes roll som medlem i kommunfullmäktige och -styrelsen, eftersom politiska åsikter hör till kärnan av yttrandefriheten. Textavsnittet som använts som grund för anmärkningen rymdes enligt JO som en värdering inom gränserna för accepterat uttryck av yttrandefrihet.

Enligt JO hade man inte tillräckligt beaktat tjänstemäns yttrandefrihet när anmärkningen gavs, inte heller de särdrag som hörde samman med den klagandes dubbla roll som lärare och politiker samt åsikter som uttalas i den politiska verksamheten.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 1307/2018 har publicerats (på finska)i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi.

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.