Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommuninvånare har rätt att få information om aktuella offentliga ärenden

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio klandrar länsstyrelsen i Östra Finlands län och chefen för socialt arbete i Idensalmi i ett ärende som gällde ett familjehem

26.4.2005

JO Riitta-Leena Paunio klandrar chefen för socialt arbete vid socialcentralen i Idensalmi för hemlighållande av ett aktuellt offentligt ärende och länsstyrelsen i Östra Finlands län för försenad diarieföring av ett inlett ärende. En grupp medlemmar i en bygemenskap gjorde en JO-anmälan eftersom de trots begäran i flera omgångar inte fick information av någondera myndigheten om ett projekt för att inrätta ett familjehem i deras grannskap.

JO:s undersökningar visade att länsstyrelsen i Östra Finlands län hade diariefört en ansökan om tillstånd för ett familjehem mer än en månad senare än frågan hade inletts i länsstyrelsen. Därmed hindrade länsstyrelsen de facto klagandena att få den information de önskade om ett offentligt ärende som inletts i länsstyrelsen.

Enligt JO krävde inte den lag om förvaltningsförfarande som gällde vid tidpunkten för händelsen direkt att ärendet skulle diarieföras samtidigt som det inleddes. Myndigheterna hade dock en gemensam praxis som innebar att inledda ärenden diariefördes med en gång. JO understryker att också god förvaltning och offentlighetsprincipen kräver att det görs. Dessa två principer är av väsentlig betydelse för medborgarnas rättssäkerhet och de finns inskrivna i grundlagen.

Chefen för socialt arbete vid socialcentralen i Idensalmi hade vägrat ge klagandena information om planerna på att inrätta ett familjehem. JO framhåller att chefen bröt mot lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet när han hemlighöll ett offentligt ärende som inletts.

Chefen för socialt arbete uppgav att den person som ansvarade för familjehemmet hade bett honom hålla tyst om projektet så länge beslutet inte hade vunnit laga kraft. Därför hade chefen diskuterat familjehem med klagandena bara på ett allmänt plan. Dessutom hade chefen antagit att personen som ansvarade för familjehemmet skulle informera de boende i grannskapet.

Enligt JO kan en kommun inte iaktta en privat företagares önskemål om att inte lämna ut uppgifter om ett offentligt ärende och föra över ansvaret att informera på denne.

Närmare information lämnas av justitieombudsmannasekreterare Pirkko Äijälä-Roudasmaa, tfn 09-432 33 96.

Riksdagens justitieombudsmans beslut dnr 2130/4/03 (på finska) i sin helhet.