Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet

- Justitieombudsmannen föreslår gottgörelse

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har givit en anmärkning till rektorn i en samskola för kränkning av lärares yttrandefrihet. Han ber kommunen att göra en bedömning om hur kränkning av yttrandefrihet kan rättas till och läraren gottgöras.

Kommunen gav läraren en skriftlig varning hösten 2012 på grund av att denna tog till orda under föräldramötet. Läraren hade då tagit upp antalet valbara idrottslektioner.

Justitieombudsmannen anser att tilldelandet av varning för utövandet av yttrandefrihet strider mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och grundlagen.

Han konstaterar dessutom att innan utfärdandet av varningen hade kommunen inte i tillräcklig omfattning bedömt en tjänstemans yttrandefrihet i förhållande till dennas lojalitetsplikt. En skriftlig varning för utövandet av yttrandefrihet var inte heller proportionerlig och nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

- Jag anser i detta enskilda fall att en rättvis balans mellan å ena sidan tjänstemannens yttrandefrihet och å andra sidan kommunens egna intressen är väldigt avlägsen, konstaterar Jääskeläinen.

Kommunstyrelsen ska meddela justitieombudsmannen vilka åtgärder hans framställning givit upphov till före slutet av september.

Justitieombudsmannen utreder ärendet till följd av lärarens klagomål.
 
Det fanns inga skäl för varningen

Läraren hade meddelat i sitt tidigare förberedda uttalande under föräldramötet att han eller hon fört barnens talan och frågat när eleverna skulle ha möjlighet att välja fler idrottslektioner. 
Skolan ansåg bland annat att läraren förfarit i strid med gällande läroplan och verkat i eget intresse. Detta ansågs försvaga skolans inre atmosfär och inbördes förtroende.

Justitieombudsmannen fann inget skäl att ingripa i lärarens yttrandefrihet. Enligt justitieombudsmannen är det naturligt att idrottsläraren tar upp frågor inom sitt eget område utan att det är ett egen intresse.
 
- Jag anser däremot att det gällde i första hand ett uttalande i barnens intresse i anknytning till barnens välbefinnande som har en allmän betydelse åtminstone lokalt.

Jääskeläinen utvärderade i sitt beslut i stor omfattning principiella synpunkter med avseende på tjänstemannens yttrandefrihet bland annat mot bakgrund av grundlagen och människorättskonventionen samt avgöranden av domstolen för de mänskliga rättigheter.
 
Varningen kan dämpa utövandet av yttrandefrihet

Jääskeläinen hänvisar även till sina tidigare beslut gällande yttrandefrihet då han betonat att en skriftlig varning är en sträng påföljd från arbetsledningens sida för utövandet av grundläggande rättigheter eftersom den är i anknytning till hot om uppsägning.

Strängheten betonas även av att en kommunal tjänsteinnehavare inte kan överklaga varningen hos domstolen.

- Varningen kan alltså dämpa utövandet av yttrandefrihet så att tjänstemannen som fått varningen eller andra personer anställda av samma arbetsgivare inte vågar utöva sin yttrandefrihet.

Justitieombudsman Jääskeläinens beslut dnr 285/4/14 (på finska), ytterligare information erhålls av äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.