Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommunen är skyldig att ordna möjlighet att få läkarintyg för körkort

1.7.2004

Riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio anser att en hälsovårdscentral inte kan vägra utföra läkarundersökningar för bedömning av körförmågan eller vägra utfärda läkarintyg om en persons körförmåga. Uppgiften hör till de lagstadgade uppgifter som kommunen har enligt folkhälsolagen. Ofta är dock prioritering nödvändig för att det skall vara möjligt att garantera sådana hälso- och sjukvårdstjänster som kan anses tillräckliga. Detta innebär att vårdbehövande patienter alltid kan tas emot före t.ex. personer som ansöker om intyg för körkort.

Justitieombudsmannen har avgjort två klagomål, av vilka det ena gällde Jyväskylä stads hälsovårdscentrals förfarande och det andra det förfarande som hade iakttagits av samkommunen för folkhälsoarbetet i Karlebynejden.

Enligt ett beslut av social- och hälsovårdsnämnden i Jyväskylä stad ger stadens hälsovårdscentral inte tider åt dem som vill beställa tid för att få ett läkarintyg som inte ansluter sig till vården av personen i fråga (hälsointyg). Samkommunen för folkhälsoarbetet i Karlebynejden har begränsat utskrivningen av intyg som inte har samband med vård av personen i fråga och har redan under flera års tid haft som praxis att hälsovårdscentralens läkare inte under sina mottagningar utfärdar läkarintyg för körkort. Samkommunens chefsöverläkare har givit anvisningar om att klienter som vill beställa tid för att få ett körkortsintyg för sitt arbete skall hänvisas till företagshälsovården och andra klienter med körkortsärenden till den privata hälso- och sjukvården.

Med folkhälsoarbete avses i folkhälsolagen hälsovård som rör individen och hans livsmiljö samt individens sjukvård, samt sådan verksamhet i anslutning till dessa, som avser upprätthållande och främjande av befolkningens hälsotillstånd. För kommunen är det en uppgift som enligt folkhälsolagen hör till folkhälsoarbetet att ordna sina invånares hälso- och sjukvård, till vilken bl.a. en läkarundersökning hänförs. Utfärdandet av ett körkortsintyg som avses i vägtrafiklagen förutsätter läkarundersökning, som utförs för fastställande av patientens hälsotillstånd och syftar till upptäckandet av sjukdomar och skador som påverkar körförmågan.

När det gäller körkortsintygen, tolkar flera hälsovårdscentraler folkhälsolagen på samma sätt som Jyväskylä stad och samkommunen för folkhälsoarbetet i Karlebynejden. Eftersom olika uppfattningar har framförts om huruvida uppgiften att utfärda sådana intyg är en del av kommunens skyldighet att ordna hälso- och sjukvård eller inte och frågan följaktligen i viss mån förefaller uppfattas som en tolkningsfråga, behöver folkhälsolagen enligt justitieombudsmannens åsikt preciseras till denna del. En precisering av lagstiftningen vore ägnad att bättre trygga människors rättigheter till jämbördiga och tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster. Justitieombudsmannen har därför gjort en framställning till statsrådet om att folkhälsolagen till denna del skall preciseras.

Ytterligare uppgifter ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tel. (09) 432 2277.

Justitieombudsmannens beslut dnr 1363/4/02, 2838/4/02 och 1732/2/04 (på finska).