Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kanslichef Matti Marttunen har dött

Kanslichef Matti Marttunen har dött

Matti Marttunen, kanslichef vid riksdagens justitieombudsmans kansli, har plötsligt och oväntat avlidit 4.2.2022. Marttunen hade jobbat som kanslichef sedan mars 2021. Han var juris doktor och vice häradshövding och hade tidigare tjänstgjort som utskottsråd i grundlagsutskottet. Marttunen blev 43 år gammal.

Matti Marttunen var en omtyckt kanslichef och hans plötsliga frånfälle är en chock och förlust för JO-kansliet.

Varmt deltagande till Matti Marttunens anhöriga.