Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen meddelar Helsingfors socialverk:

Daghemmen måste ha tillräcklig och välutbildad personal under hela sin öppettid

23.11.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio understryker i sitt senaste avgörande att daghemmen varje vårddag måste ha tillräcklig och välutbildad vårdpersonal under i princip hela sin öppettid. Genom tillräckliga vikariearrangemang måste de ha beredskap för tillfällig frånvaro bland personalen. Detta är en förutsättning för att dagvårdens uppfostringsmål skall kunna förverkligas och barnens säkerhet garanteras.

Justitieombudsmannen påtalar än en gång att dagvårdsförordningen är tolkbar

I dagvårdsförordningen föreskrivs hur stor behörig personal daghemmen skall ha för barn i olika åldrar. Förordningen är emellertid tolkbar i fråga om avvikelse från relationstalen mellan barn och vårdpersonal.

Vid förordningens tillkomst fästes inget avseende vid dess tillämpning i dagliga situationer. Det framgår inte om relationstalet mellan barn och vårdpersonal skall stämma överens med förordningen varje dag eller om det räcker att det uppnås t.ex. på månadsnivå. Av förordningen framgår inte heller om avvikelser från relationstalet får göras under den ordinarie personalens sjukledigheter och semestrar samt vid annan frånvaro bland personalen.

Justitieombudsman Paunio framhåller att det med tanke på barnens grundläggande och mänskliga rättigheter är nödvändigt att förtydliga och precisera dagvårdsförordningen så att den garanterar att daghemmen har tillräcklig och välutbildad vård- och uppfostringspersonal. Justitieombudsmannen föreslog redan för drygt ett år sedan att dagvårdsförordningen preciseras omgående. Social- och hälsovårdsministeriet meddelade i mars att åtgärder vidtagits för en översyn av dagvårdslagstiftningen.

Personaldimensioneringen vid daghemmen i Helsingfors

Föräldraföreningen vid ett av stadens daghem har bett justitieombudsmannen undersöka om Helsingfors stad brutit mot dagvårdsförordningens bestämmelser om relationstalet mellan personal och barn samt mot bestämmelserna om personalens behörighet, framförallt vid daghemmen Albert, Alexia och Domus. Åren 2001-2003 var personaldimensioneringen vid stadens daghem enligt föräldraföreningens klagomål fortlöpande och systematiskt stridande mot dagvårdsförordningen.

Justitieombudsmannen konstaterar i sitt avgörande att personaldimensioneringen vid daghemmen Albert, Alexia och Domus enligt vad som utretts inte samtliga verksamhetsdagar nått upp till dagvårdsförordningens krav. Det finns ingen entydig utredning om huruvida orsaken enbart varit den otillräckliga beredskapen för sjukfrånvaro bland personalen eller eventuellt också att man överbelagt daghemmen i strid med förordningen.

Dagvårdsförordningens bestämmelser

Enligt dagvårdsförordningen skall i vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem finnas minst en person med stadgad yrkesmässig behörighet för varje grupp om högst sju barn som har fyllt tre år och är i heldagsvård.

För varje grupp om högst fyra barn under tre år skall finnas minst en person med sådan behörighet som avses i förordningen.

I ett daghem skall i vård- och uppfostringsuppgifter finnas minst en person med yrkesmässig behörighet för varje grupp om högst 13 barn som har fyllt tre år och är i halvdagsvård.

Kommunen kan avvika från de stadgade relationstalen om det genomsnittliga antalet vårddagar fortlöpande är betydligt färre än verksamhetsdagarna. Undantag kan enligt förordningen göras så att det fortlöpande inte vårdas fler barn samtidigt än vad det totala relationstalet förutsätter.

Justitieombudsmannens svenskspråkiga beslut dnr 821/4/03  i sin helhet.