Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen: Förkortningen ELY-central är osaklig

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen kritiserar arbets- och näringsministeriet för att det godkänt förkortningen ELY-central av benämningen närings-, trafik- och miljöcentral (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

JO konstaterar att ELY-central är en blandspråkig förkortning som inte är förenlig med de språkliga rätterna eller över huvud taget med kravet på ett gott språkbruk inom förvaltningen.

Klagomålet hade inlämnats av Statsrådets svenska språknämnd. Ministeriet hade förbisett nämndens synpunkter vid fastställandet av förkortningen. 

JO konstaterar att det allmänna bör värna om användningen av de båda nationalspråken också när det gäller namnfrågor. Om en myndighet vill ta i bruk en förkortning av sitt namn ska förkortningen bildas enligt samma principer på de båda nationalspråken. Om en finsk förkortning bildas utifrån myndighetens officiella namn, ska motsvarande svenska förkortning bildas utifrån myndighetens officiella svenska namn.

'ELY' kan inte anses vara enbart ett varumärke

Enligt arbets- och näringsministeriets utredning fungerar den finska förkortningen som ett varumärke, såväl på svenska som på andra språk.

JO anser emellertid att 'ELY' inte är ett nyskapat namn, som t.ex. Trafi, utan uttryckligen en förkortning som bildats med utgångspunkt i myndighetens officiella finskspråkiga namn och som sålunda har ett logiskt samband med det officiella namnet.

Från en svenskspråkig persons synpunkt har förkortningen ELY-central inte motsvarande samband med den svenska benämningen närings-, trafik- och miljöcentral. Detta är ägnat att skapa förvirring och dessutom oförenligt med god förvaltning.

JO ställer i sitt beslut frågan varför förkortningen inte bildats utifrån ämbetsverkets svenska namn, om man faktiskt anser att det endast är fråga om ett varumärke. Om den finska förkortningen för elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hade varit 'NTM-keskus' skulle man på finskt håll eventuellt självklart ansett att den var osaklig.

 
 
JO har bett arbets- och näringsministeriet meddela senast 31.12.2013 om sina åtgärder med anledning av beslutet. Det har samtidigt sänts för kännedom till justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning, Institutet för inhemska språken och Svenska Finlands folkting.

 
Närmare information ger äldre JO-sekreterare Mikko Sarja, tfn. (09) 432 3364.