Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen begär utredning om CIA:s misstänkta fångflygningar

JO Petri Jääskeläinen begär utredning om Finlands eventuella delaktighet i USA:s centrala underrättelsemyndighet CIA:s fångflygningar i anslutning till kriget mot terrorism samt om användning av Finlands territorium i det sammanhanget.

JO har beslutat pröva ärendet på eget initiativ. I sin begäran om utredning och yttrande ber JO bl.a. att få uppgifter om specifika flygningar. Han ber nedan nämnda myndigheter senast 28.2.2013 inkomma med så heltäckande och detaljerad information om saken som möjligt.

Begäran har samtidigt sänts till följande 15 myndigheter:

- utrikesministeriet
- inrikesministeriet
- Skyddspolisen
- Centralkriminalpolisen
- Gränsbevakningsväsendet
- Tullstyrelsen
- försvarsministeriet
- Huvudstaben
- Finlands särskilda representation vid Nato
- kommunikationsministeriet
- Trafiksäkerhetsverket
- Finavia Abp/Finlands flygtrafiktjänstcentral
- Republikens presidents kansli
- statsrådets kansli
- Riksåklagarämbetet

Utrikesministeriet fann inga bevis

Utrikesministeriet utredde hösten 2011 och i början av 2012 på begäran av Amnesty International misstankar om att via Finland åren 2001–2006 transporterats fångar i strid med internationell rätt.

Ministeriet utredde saken men fann inga bevis för att finska flygfält eller finskt luftrum skulle ha använts för olagliga fångtransporter. Ministeriet meddelade att det inte hade några ytterligare metoder för att få tilläggsutredning i ärendet.

Utrikesministeriet överlämnade sitt utredningsmaterial till JO. Jämfört med ministeriet har JO mera omfattande rättigheter när det gäller att få information samt större utredningsbefogenheter.

Stort internationellt intresse för ärendet

Europeiska unionens parlament uppmanade 11.9.2012 bl.a. Finland att lämna all behövlig information om flygplan som misstänks ha samband med CIA:s fångprogram. Enligt parlamentets åsikt har hittills inte en enda av EU:s medlemsstater i alla avseenden uppfyllt sin skyldighet att trygga och respektera de internationella mänskliga rättigheterna och förhindra att de kränks.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna behandlar som bäst ärenden som gäller vissa länder. Flera länder och internationella organisationer har gjort och gör fortfarande utredningar om misstänkta hemliga fängelser och fångflygningar.

Exempelvis Europarådet, Europeiska unionens parlament och Förenta nationerna har publicerat ett antal omfattande utredningar i ärendet. Enligt utredningarna har det förekommit aktivitet i anslutning till CIA:s fångprogram också i Finlands närområden, exempelvis Polen och Litauen. Också Sverige har lämnat ut misstänkta personer till CIA under omständigheter som kränker de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannens begäran dnr 3834/2/12 om utredning och yttrande har i sin helhet (på finska).

Närmare information ger referendarierådet Pasi Pölönen, tfn (09) 4321.