Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsmannen är bekymrad över rättsskyddet för aktörerna inom byggbranschen

EU:s officiella språk behandlas olika vid offentliggörandet av standarder

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har tagit ställning till språket och tillgängligheten för de europeiska harmoniserade standarderna inom byggbranschen. Han anser att det är problematiskt att standarderna inte i likhet med andra författningar offentliggörs på alla EU:s officiella språk, och alltså inte heller på finska eller svenska. Standarderna är nämligen förpliktande för aktörerna inom byggbranschen efter att de offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Justitieombudsmannen kan inte befatta sig med EU:s lagstiftningsmässiga val, men Jääskeläinen betonar dock att myndigheterna på det nationella planet ska se till att de aktörer som är bundna av standarderna får i Finland tillräcklig information om standardernas innehåll på Finlands båda nationalspråk. Detta är viktigt för att rättsskyddet inom byggbranschen ska tillgodoses på ett jämlikt sätt och för att språkliga faktorer inte ska utgöra faktiska hinder för t.ex. laglig näringsutövning.

Standarderna är viktiga för aktörerna inom byggbranschen

EU:s byggproduktförordning som trädde i kraft på sommaren kräver att en byggprodukt ska uppfylla de krav som uppställs i den harmoniserade standard som gäller produkten. Standarden fastställer vilka åtgärder som krävs av tillverkaren. Tillverkaren ska förse produkten med CE-märkning, som visar att produkten är förenlig med standarden i fråga. CE-märkningen är å sin sida en förutsättning för att produkten ska få släppas ut på marknaden.

De harmoniserade standarderna är således viktiga normer för de tusentals aktörerna inom byggbranschen. Standarderna är av stor betydelse för varornas fria rörlighet. Deras betydelse accentueras av att CE-märkning inte söks hos någon myndighet, utan byggproduktens tillver-kare ska själv se till och utreda att produkten uppfyller de krav som den aktuella standarden ställer.

Upphovsmannarättigheterna hindrar fri tillgång till standarderna

I Finland har standardiseringsförbundet SFS rf för avsikt att översätta största delen av de aktuella standarderna och detta arbete ska åtminstone till en del finansieras med statsunderstöd. Situationen håller således i hög grad på att rättas till i Finland.

Myndigheterna får emellertid inte avgiftsfritt publicera de översatta standarderna i allmänna datanät, vilket är fallet med nationella författningar, utan de måste köpas av SFS. Detta beror på standardiseringsorganisationernas upphovsmannarättigheter.

Även om det är möjligt att fritt ta del av standarderna vid vissa bibliotek och de också lånas ut, anser justitieombudsmannen att en så begränsad tillgång till denna typ av bindande normer är mycket problematisk med avseende på de nationella grundläggande fri- och rättigheterna.

Myndigheterna ska sträva efter att förbättra rättsskyddet

Justitieombudsmannen framställer att miljöministeriet, som svarar för byggbranschen, och arbets- och näringsministeriet, som svarar för standardiseringen, ska överväga vilka åtgärder som kan vidtas både på nationell nivå och på EU-nivå för att förbättra situationen. Det är fråga om att trygga de grundläggande fri- och rättigheterna för aktörerna inom byggbran-schen bättre än för närvarande. Dessutom är det fråga om den inbördes jämlikheten mellan aktörer inom byggbranschen i olika EU-länder.

Saken är även av mer allmängiltig betydelse, eftersom standardernas betydelse inom EU-lagstiftningen har ökat och troligtvis kommer att öka ytterligare. Justitieombudsmannen har bl.a. av denna orsak också informerat Europeiska ombudsmannen om saken.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 962/4/12 och 4779/4/12 har i sin helhet offentliggjorts på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn 09 4321.