Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Justitieombudsman Paunio uppmärksammar barnets ställning vid konflikter mellan föräldrarna

Problem inom de kommunala rådgivnings- och medlingstjänsterna

31.1.2005

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio är bekymrad över barnets ställning vid konflikter mellan föräldrarna. Under de två senaste åren har hon inspekterat kommunernas socialförvaltningar och utrett vilka rådgivnings- och medlingstjänster föräldrar kan få för att lösa sina konflikter.

I samband med inspektionerna framgick det att kommunerna har ordnat dessa tjänster på många olika sätt och att de i praktiken har blivit onödigt invecklade från föräldrarnas synpunkt. Det är sålunda svårt att bilda sig en uppfattning om tjänsterna och att jämföra dem sinsemellan.

Justitieombudsmannen har också anledning att befara att alla kommuner inte kan erbjuda tillräckliga rådgivnings- och medlingstjänster i familjefrågor eller att föräldrarna måste köa oskäligt längre för tjänsterna. Enligt äktenskapslagen skall kommunerna ordna medling i familjefrågor. Motsvarande tjänster kan också ordnas t.ex. enligt socialvårdslagen, som rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor.

Justitieombudsman Paunio anser att hennes iakttagelser om de problem som förekommer i samband med rådgivnings- och medlingstjänsterna i familjefrågor ger anledning till oro. Syftet med dessa tjänster är att eliminera för barnet skadliga konflikter mellan föräldrarna. Enligt justitieombudsmannens uppfattning främjas kontakten mellan föräldrarna och barnet om förlikning mellan föräldrarna kan uppnås. En god kontakt mellan familjemedlemmarna hör till både föräldrarnas och barnets grundläggande och mänskliga rättigheter.

Justitieombudsmannen uppmärksammar i sitt avgörande också de krav som en god förvaltning ställer då en vårdnadstvist har gått så långt att den måste lösas av en domstol.  Socialväsendets utredningar till domstolarna i tvister som gäller vårdnad och umgängesrätt måste vara opartiska och objektiva.

Enligt justitieombudsmannens åsikt förutsätter detta i allmänhet att den tjänsteman som handlägger utredningsärendet inte tidigare har deltagit i rådgivningen och medlingen i tvisten mellan föräldrarna.

Justitieombudsmannen har uppmärksammat social- och hälsovårdsministeriet samt justitieministeriet på sina slutsatser av inspektionerna. Hon har bett ministerierna att senast i augusti 2005 meddela vilka åtgärder ärendet föranleder.


Justitieombudsmannens beslut 2059/2/03 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Kirsti Kurki-Suonio, tfn (09) 432 3357.