Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Offentlighetslagen bör revideras

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen påskyndar en reform av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen). 

JO bedömde regleringen av förundersökningshandlingars offentlighet med anledning av Oikeustoimittajat ry:s (Rättsreportrarna rf) klagomål om Polisstyrelsens Handbok om offentlighetslagen.  

Offentlighetslagen lämnar rum för tolkning

Klagande ansåg att förundersökningsmaterial i regel är offentligt och endast kan sekretessbeläggas med hänvisning till skyddet för privatlivet med stöd av 24 § 1 mom. 26 punkten. Enligt lagrummet är endast ”känsliga” uppgifter om privatlivet sekretessbelagda. Enligt handboken om offentlighetslagen ska även andra sekretessgrunder tillämpas, varvid sekretessen är mer omfattande.

JO konstaterar att det kan läggas fram beaktansvärda motiveringar till stöd för båda tolkningsalternativen. JO anser att lagstiftaren inte helt har tänkt igenom de inbördes relationerna mellan sekretessgrunderna och att frågan delvis har förblivit öppen.

I förvaltningsdomstolarnas rättspraxis har man ansett att utöver 26 punkten tillämpas även andra punkter i offentlighetslagen som gäller integritetsskydd på förundersökningsmaterial. JO kan inte kritisera Polisstyrelsen för att i Handboken om offentlighetslagen tillämpa en i förvaltningsdomstolarna godkänd tolkningslinje.

Offentlighetslagen bör revideras 

JO anser att regleringen av förundersökningsmaterialets offentlighet är en mycket viktig fråga. Det är möjligt att tolkningsfrågorna i anslutning till den nuvarande offentlighetslagen klarnar genom uttryckliga prejudikat av högsta förvaltningsdomstolen. JO anser dock att detta inte eliminerar behovet av en reform av offentlighetslagen.

Justitieministern har meddelat att avsikten är att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en reform av offentlighetslagen. JO ansåg detta vara mycket motiverat och konstaterade att han redan tidigare föreslagit en revidering av denna 20 år gamla lag. Både integritetsskyddets och i synnerhet offentlighetens karaktär har på många sätt förändrats fundamentalt och det är allt svårare att förena dem. Enligt JO finns det också skäl att överväga om en reform av grunderna för att sekretessbelägga förundersökningshandlingar bör beredas separat. 

JO bad justitieministeriet att senast den 31 januari 2021 meddela om eventuella åtgärder i ärendet. 

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 579/2020 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn 09 432 3334.