Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO undersöker åter justitieministeriets samt arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda telefonservice

10.3.2009

Biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen har åter anledning undersöka justitieministeriets samt arbets- och näringsministeriets avgiftsbeläggning av telefon- rådgivningen inom sina förvaltningsområden. Han har fått klagomål över de båda ministeriernas vissa avgiftsbelagda telefonnummer. Enligt informationen på ministeriernas webbsidor förefaller telefonrådgivningen i vissa fall fortfarande vara avgiftsbelagd inom olika förvaltningsområden. Biträdande justitieombudsmannen ber ministerierna före utgången av april 2009 inkomma med en utredning om saken.

Biträdande justitieombudsmannen sände i slutet av maj 2008 till alla ministerier ett brev, där hän hade konstaterat att det fanns fortfarande brister i avgiftsfri telefonser­vice frän myndigheter. Hän underströk att myndigheternas skyldighet att ge avgiftsfri telefonrådgivning utgör en helhet. l denna helhet ingår att en myndighet ska ge rad i faktiska och rättsliga frågor och därtill besvara frågor som gäller uträttandet av ärenden vid myndigheten. Rådgivningen kan inte separeras frän skyldigheten att besva­ra frågor om uträttandet av ärenden, eftersom myndigheten när den besvarar sådana frågor också ofta ger rad i faktiska och rättsliga frågor. Myndigheterna måste därför ordna sin telefonservice på ett sådant sätt att den enskilda kunden avgiftsfritt kan kontakta den tjänsteman som sköter kundens ärende samt fä rad och svar på sina frågor om uträttandet av ärenden.

Avgiftsfriheten måste omfatta också myndigheternas kontaktnummer och kundservicenummer, dvs. alla nummer som gör det möjligt för kunderna att per telefon kontak­ta de tjänsteman inom förvaltningen som sköter deras ärenden. Hän sände sitt ställningstagande till alla ministerier för att de ska rätta till missförhållandet.

Biträdande justitieombudsmannen behandlade redan i juni 2006 klagomål som gällde avgiftsbelagd telefonrådgivning inom arbetsförvaltningen. l december 2007 gav hän justitieministeriet en anmärkning för att det dröjt med att införa avgiftsfri telefon­rådgivning inom sitt förvaltningsområde.

Avgiftsfri rådgivning hör till god förvaltning och är sålunda en grundläggande rättighet. Enligt förvaltningslagen är rådgivningen avgiftsfri.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.