Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO om YLE:s valprogram 2007

Avslutande av förundersökning föranleder inga åtgärder

12.9.2007

JO Riitta-Leena Paunio konstaterar att YLE följde partilagen och utnyttjade sin lagenliga prövningsrätt i samband med valprogrammen inför 2007 års riksdagsval.

Ett småparti som inte är representerat i riksdagen har bett polisen undersöka om YLE:s verkställande direktör gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med beslutet om småpartiernas deltagande i valprogrammen 2007. Polisen avslutade förundersökningen med motiveringen att inget brott begåtts. Partiet klagade hos JO över beslutet att avsluta förundersökningen.

JO konstaterar att YLE förutsätts iaktta opartiskhet i sin verksamhet. Enligt partilagen kan bolaget dock beakta också programmässiga synpunkter i sina valprogram. När riksdagens grundlagsutskott behandlade denna bestämmelse konstaterade det att som programmässiga synpunkter kan beaktas åtminstone sådana omständigheter som ett partis storlek och parlamentariska ställning.

JO framhåller att diskriminering enligt strafflagen är att försätta någon i en uppenbart ojämlik eller väsentligt sämre ställning än andra. Andra än riksdagspartier fick år 2007 framföra sina synpunkter i en särskild valdebatt för småpartier i TV1, i ett program där partiordförandena intervjuades i Radio Suomi och i regionala valtenter i landskapsradion. Dessutom fick småpartierna framföra sina synpunkter i nyhetssändningar och aktualitetsprogram och småpartiernas ordförande erbjöds möjlighet till videopresentationer på YLE:s valsidor.

JO konstaterar att polisen sålunda inte bröt mot lagen då den beslöt avsluta förundersökningen som inletts på begäran av ett småparti.

Partiet hade dessutom bett polisen utreda om det förekommit diskriminering i samband med betalningen av valbidrag. Riksdagspartierna hade fått valbidrag i proportion till antalet riksdagsplatser. Partier som inte var representerade i riksdagen fick inga sådana bidrag.

JO konstaterar att polisen inte har befogenheter att undersöka riksdagens beslut om budgetanslag. Polisens beslut att avsluta undersökningen föranledde sålunda inte heller till denna del åtgärder från JO:s sida.

Justitieombudsmannens avgörande 1767/4/07 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger kanslichef Jussi Pajuoja,
tfn (09) 432 3375.