Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har tagit ställning till användningen av bi- eller tilläggsnamnet Väylä för Trafikledsverket och Traficom för Transport- och kommunikationsverket samt Traffic Management Finland Ab:s enbart engelskspråkiga namn. Namnen gavs år 2019 i samband med den reform av kommunikationsministeriets förvaltningsområde som trädde i kraft i början av 2019. JO har erhållit sex klagomål som gäller detta ärende.

I sina tidigare beslut har JO ansett att användningen av bi- eller tilläggsnamn inte är lagstridig i sig. Bi- eller tilläggsnamn borde dock alltid förekomma i samband med myndighetens officiella namn och på det sätt att ingen oklarhet eller förväxling av myndighet uppstår. En myndighet kan använda bi- eller tilläggsnamnet enbart i sin interna verksamhet. En myndighet kan inte enbart använda bi- eller tilläggsnamnet även om den efterhand blir etablerad i allmänt språkbruk. Ifall ett bi- eller tilläggsnamn bildas utgående från myndighetens namn som en förkortning, ska den bildas på båda nationalspråken enligt samma principer.

Att ge namn till en privat enhet som sköter en offentlig förvaltningsuppgift enbart på ett främmande språk, i stället för nationalspråken, är inte i princip förenligt med god förvaltning och bestämmelserna om språkliga rättigheter.

Trafikledsverkets bi- eller tilläggsnamn Väylä

Bi- eller tilläggsnamnet Väylä i stället för det officiella namnet Trafikledsverket har använts antingen ensamt eller även i första hand inom ämbetsverket. Enbart har bi- eller tilläggsnam-net Väylä använts i informationen, t.ex. i sociala medier, i nyhetsbrev och på skyltar eller på motsvarande vägvisare. I första hand har Väylä använts i ämbetsverkets handlingar och webbsidor på så sätt att läsarens uppmärksamhet riktar sig till bi- eller tilläggsnamnet i stället för det officiella namnet. Detta strider klart mot JO:s tidigare beslutpraxis.  

Bi- eller tilläggsnamnet Väylä strider mot JO:s tidigare beslutpraxis även därför att det i svenskspråkiga sammanhang inte finns en svenskspråkig motsvarighet som bildats utgående från ämbetsverkets svenskspråkiga namn, även om bi- eller tilläggsnamnet i fråga uppenbarligen har bildats utgående från ämbetsverkets finskspråkiga namn Väylävirasto. 

JO har begärt Trafikledsverket meddela före 28.2.2020 vilka åtgärder JO:s beslut har gett anledning till.


Transport- och kommunikationsverkets bi- eller tilläggsnamn Traficom

Ur den goda förvaltningens eller de språkliga skyldigheternas synvinkel hade JO inga grunder att varken ingripa i transport- och kommunikationsverkets användning av bi- eller tilläggsnamnet Traficom eller i sättet namnet utformats. Transport- och kommunikationsverket har följt de utgångspunkter för bi- eller tilläggsnamn som framförts i JO:s tidigare beslut som gällde bi- eller tilläggsnamnet Trafi för Trafiksäkerhetsverket. 

JO betonade dock att Transport- och kommunikationsverket borde för sin del se till att det bi- eller tilläggsnamn ämbetsverket använder eller sättet att använda det inte är ägnat för att i strid med god förvaltning förorsaka att till exempel en privat aktör (Traficon Ab) förväxlas med en myndighet och tvärtom. Om sådant förekommer bör ämbetsverket med medel som står till förfogande sträva efter att avskaffa orsaker och följder av förväxlingen.

Traffic Management Finland Oy

Traffic Management Finland Oy är moderbolaget i en koncern som tillhandahåller trafiklednings- och styrningstjänster. Bolaget handhar offentliga förvaltningsuppgifter. Bolaget, som ägs helt av staten, har enbart ett engelskspråkigt namn. 

JO ansåg att då man nu hade grundat ett helt nytt bolag för att handha offentliga förvaltningsuppgifter och var i färd med att bilda det nya namnet, hade man haft starka grunder att bilda bolagets namn i enlighet med kraven i språklagen och förvaltningslagen på samma sätt då det är frågan om namn på myndigheter. Å andra sidan existerade en del av koncernens dotterbolag redan från tidigare och de hade engelskspråkiga namn eller namn med främmande ursprung.  

Även om JO ansåg att det utformade slutresultatet inte var tillfredställande ur den språkliga eller den goda förvaltningens synvinkel, hade han med hänsyn till denna bakgrund inte tillräckliga grunder att ytterligare ingripa i bolagets namnval i detta skede.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgöranden 6513/2018, 6575/2018, 6593/2018, 197/2019, 215/2019 och 1622/2019 har publicerats i sin helhet (på finska) på adressen www.ombudsman.fi. 

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.