Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO hittade inget att anmärka på myndigheternas agerande i samband med flygtransporterna av fångar

Alla uppgifter gällande flygningarna var inte längre tillgängliga

De finska myndigheterna var inte delaktiga i Förenta Staternas program gällande hemliga flygtransporter av fångar, konstaterar riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen. Det kvarstår heller ingen orsak att misstänka att finskt territorium skulle ha använts för fångtransporterna så, att finska myndigheter skulle ha varit medvetna om saken.

Justitieombudsmannen hade inte heller orsak att kritisera finska myndigheter för att man inte skulle ha försökt utreda fångtransporterna i den omfattning som förutsattes av den information som var tillgänglig vid olika tillfällen.

I utredningen kunde inte fastställas att någon av flygningarna skulle ha varit en fångtransport. Å andra sidan kunde man på basen av utredningen inte heller utesluta möjligheten, att finskt luftrum eller finska flygfält kan ha använts för fångtransporter utan de finska myndigheternas vetskap.

Justitieombudsmannen utredde från och med november 2012 Finlands eventuella delaktighet i hemliga flygtransporter samt användningen av Finlands territorium i detta sammanhang. Utredningen täckte åren 2001 - 2006.

Rättsäkerheten bör förbättras

"Flygtransporterna av fångar och kränkningarna av de grundläggande och mänskliga rättigheterna som hör till flygtransporterna av fångar bör förhindras så effektivt som möjligt. Därtill bör man effektivt kunna utreda misstankarna om staters delaktighet i dem", konstaterar justitieombudsmannen.

Jääskeläinen lägger fram en framställning för de i saken hörda myndigheterna att överväga hur de, med de medel som står till buds inom deras respektive verksamhetsområden, inklusive internationellt samarbete, eventuellt kunde effektivisera igenkännandet av och ingripandet i flygtransporter av fångar.

Justitieombudsmannen riktar sitt förslag i synnerhet till kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, Gränsbevakningsväsendet, Huvudstaben och Skyddspolisen. Jääskeläinen ber dessa, vid behov på ett sinsemellan överenskommen sätt, anmäla före slutet av pågående år, vilka åtgärder förslaget eventuellt till den tidpunkten gett anledning.

Han anser att europeiska stater, Finland inberäknat, är i behov av att förbättra sina rättsäkerhetssystem i dessa avseenden.

I utredningen framgick bland annat att aktörerna inom flygbranschen inte har anvisningar för att känna igen och utreda misstankar om missbruk som involverar kränkningar av grundläggande eller mänskliga rättigheter inom den civila luftfarten.

Utredningen var omfattande

Justitieombudsmannen skickade en utredningsbegäran till alla sådana finska myndigheter som kunde ha haft information, med anknytning till sina myndighetsuppgifter, i ärendet. Dessa var

- Utrikesministeriet
- Inrikesministeriet
- Skyddspolisen
- Centralkriminalpolisen
- Gränsbevakningsväsendet
- Tullstyrelsen
- Försvarsministeriet
- Huvudstaben
- Finlands delegation i Nordatlantiska fördragsorganisationen
- Kommunikationsministeriet
- Trafiksäkerhetsverket
- Finavia Abp / Finlands områdesflygledning
- Republikens presidents kansli
- Statsrådets kansli
- Riksåklagarämbetet

Därtill ombads de myndigheter, som kunde ha gjort direkta flygplatsobservationer, såsom Gränsbevakningsväsendet och Tullen, att höra sin personal.

Utredningarna anlände i februari-mars 2013. Myndigheterna som lämnade in en utredning hade gått igenom sina databaser och arkiv. Flera myndigheter hade också hört sin personal och utrett ärendet på ett djupare plan än enbart granskning av dokument.

Justitieombudsmannen begärde ytterligare utredningar och information om vissa detaljer av Trafiksäkerhetsverket, Gränsbevakningsväsendet, Huvudstaben, Finavia Abp och utrikesministeriet.

Ärendet utreddes också genom att man gjorde en granskning hos Finlands områdesflygledning och genom att man bekantade sig med hemliga uppgifter som Skyddspolisen får via internationellt utbyte av underrättelseinformation.

På basen av utfrågningen av Trafiksäkerhetsverket begärde justitieombudsmannen Centralkriminalpolisen att utreda privata aktörers eventuella observationer angående flygplanet N88ZL som besökte Helsingfors-Vanda flygplats den 20 - 21 september 2004. I anknytning till planets flygplatsspedition, transport och inkvartering av manskap framgick inget som skulle ha tytt på att det rörde sig om en fångtransport.

Justitieombudsmannens utredning kompletterar utrikesministeriets motsvarande utredning från 2011. Ärendet har tilldragit sig omfattande internationell uppmärksamhet. Till exempel Europarådet, Europeiska unionens parlament och Förenta Nationerna har publicerat flera omfattande utredningar i ärendet. Enligt dessa har CIA:s program för flygtransport av fångar varit aktivt också i Finlands närområden såsom i Polen och Litauen. Även från Sverige har man överlämnat utvisade personer till CIA på ett sätt som kränker de mänskliga rättigheterna.

Justitieombudsmannen påbörjade utredningen på grund av det stora intresset att utreda ärendet och av att justitieombudsmannen har mer omfattande rätt till tillgång till information an vad utrikesministeriet har. Enligt lagen har justitieombudsmannen rätt att av myndigheterna få all information som justitieombudsmannen behöver för sin laglighetsövervakning.

Det är inte längre möjligt att få helt säker information om flygningarna

En betydande del av de detaljerade uppgifterna om flygningarna var inte längre tillgängliga eftersom det hade gått så lång tid och det hade gjorts ändringar i systemen. Således kunde man inte närmare utreda flygningarnas detaljer.

Övervakningssystemen för den civila luftfarten har planerats för upprätthållandet av flygsäkerheten. Syftet med flygledningen är inte att producera noggrann information om enskilda flygningar eller deras passagerare. Lagringstiden för informationen i systemen är begränsad.

Man kan alltså inte med säkerhet utesluta att finskt luftrum eller finska flygfält skulle ha använts i hemlighet för flygtransport av fångar. Därtill är det möjligt att flygplan som använts för fångtransporter inte anlänt till Finland, även om Finland skulle ha angivits som mellanlandningsplats i färdplanen.

En fångflygning skulle ha varit en statlig flygning

Enligt internationella utredningar har flygtransporter av fångar hemlighållits genom att man köpt beställningsflygtjänster av privata flygbolag och genom att man manipulerat informationen om flygningarna så, att flygningen inte utåt uppvisar någon koppling till CIA. Således har flygningens faktiska karaktär som statlig flygning hemlighållits och man har fått flygningen att se ut som civil luftfart.

Av statliga flygfarkoster krävs tillstånd av huvudstaben för inträde på finskt territorium. Inom den civila luftfarten krävs inga tillstånd.

En flygtransport av fångar är en statlig flygfarkost även om flygplanet skulle ha hyrts av ett privat flygbolag. Om flygplanets kapten inte matar in i en bokstavskod, som anger att det är fråga om en statlig flygfarkost, i flygplanets s.k. transponder, får flygledningen inte veta att det i själva verket är fråga om en statlig flygfarkost.

"Den finska flygledningen har därför inte kunnat, och kan inte, veta eller känna igen att det är fråga om en statlig flygfarkost, om flygplanet själv inte anger det. I det avseendet baseras systemen på förtroende."

Aktörerna inom luftfarten har inte skyldighet att anmäla t.ex. till Försvarsförvaltningen sina misstankar om att en civil luftfarkost används som statlig luftfarkost eller för en statlig flygning. För detta ändamål finns heller ingen etablerad praxis eller anvisning.

Justitieombudsmannen utredde också tidigare utredningar

Justitieombudsmannen utredde också hur flygövervakningen och övervakningen av fenomenet har ordnats i Finland sedan CIA:s hemliga program avslöjades globalt.

I internationella utredningar har man, särskilt sedan början av 2006, identifierat ett flertal flygplan som misstänks ha använts i programmet för flygtransport av fångar. Misstankarna om Finlands eventuella delaktighet väcktes i februari 2010 i och med en utredning som gjordes av FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Ärendet har utretts på många sätt även i Europa. Europarådet och Europeiska parlamentets tillfälliga utskott begärde under åren 2005 och 2006 utredningar om fångtransporterna bl.a. av Finland.

Dessa begäran har skickats, och man har reagerat på dem, via olika kanaler. Europarådets generalsekreterares förfrågan har behandlats av utrikesministeriet, Europeiska rådets rapportörs förfrågan har behandlats av Finlands delegation i Europarådet, som består av riksdagsledamöter, och brevet från Europeiska parlamentets tillfälliga utskott har behandlats av Finlands ständiga representation vid EU. Representationen har också skickat ett brev till riksdagen för kännedom.

Flygningarna förblev outredda 2006

Justitieombudsmannen fäster särskild uppmärksamhet vid Europeiska rådets rapportörs brev av den 31 mars 2006 till Finlands delegation i Europarådet, där det ingick en detaljerad förfrågan om 41 flygningar.

Finland besvarade inte förfrågan i detalj. Informationen om de flygningar som inte utreddes i detalj 2006 fanns inte kvar 2011, när utrikesministeriet påbörjade en mer omfattande undersökning av flygningarna. Då hade informationen redan, i enlighet med lagen, raderats från Gränsbevakningsväsendets register. Flyg- eller radarinformation fanns inte längre kvar bl.a. på grund av förnyandet av flygledningssystemen.

"Det finns ändå ingen orsak att misstänka att orsaken till att man inte gjorde mer omfattande utredningar om flyginformationen skulle ha berott på något annat än att begäran inte hade skickats direkt till utrikesministeriet eller getts till utrikesministeriet för kännedom."

Justitieombudsmannen anser att utrikesministeriets utredningar i ärendet som gjorts fr.o.m. 2011 är sakenliga.

Utredningarna är huvudsakligen offentliga

De utredningar som myndigheterna lämnat in till justitieombudsmannen är huvudsakligen helt offentliga och har publicerats på justitieombudsmannens webbsidor i pdf-format. I vissa utredningar har man täckt över punkter som myndigheterna angett vara hemligstämplade.

De övertäckta punkterna gäller inte fångtransporter utan bl.a. Finlands förhållande till andra stater eller internationella organisationer, myndigheternas övervakningsåtgärder eller ärenden i anknytning till det militära försvaret.

Det hemligstämplade materialet har varit tillgängligt för justitieombudsmannen och har beaktats i utredningens slutsatser. Materialet ger inte anledning till slutsatser som skiljer sig från den offentliga utredningen.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande dnr 3834/2/12, myndigheternas utredningar finns bifogade i slutet av avgörandet.
Ytterligare information ges av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn 09 - 432 3345.