Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

JO föreslår gottgörelse för dröjsmål med domstolskontroll i ett mentalvårdsärende

Dessutom föreslår JO att lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång preciseras
 
Förvaltningsdomstolen hade i över tre månader behandlat ett besvärsärende som gällde förordnande till psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja. JO Petri Jääskeläinen anser att klaganden på grund av dröjsmålet inte fick ett effektivt rättsskydd genom kontrollen av frihetsberövandets laglighet.
 
När det gäller rättsskyddet i anslutning till frihetsberövande är det av största vikt att frågan om beslutets laglighet blir snabbt och grundligt prövad av en oberoende domstol. Domstolen bör kunna besluta att frihetsberövandet omedelbart ska avbrytas.
 
Av Europeiska människorättsdomstolens (EMD) rättspraxis kan inte härledas några exakta tidsgränser för domstolskontrollen då frihetsberövandet sker av psykiatriska skäl.
 
EMD har konstaterat att behandlingstiden har varit oskäligt lång i vissa fall där den har underskridit en månad. Om domstolsbehandlingen av ett frihetsberövande tar över en månad i anspråk måste särskilda skäl anföras för dröjsmålet.
 
Enligt JO:s uppfattning hade förvaltningsdomstolen kränkt klagandens rätt att utan dröjsmål få frihetsberövandet kontrollerat av domstol. JO ansåg att EMD sannolikt skulle ha gjort samma bedömning om ärendet hade förts till den.
 
Jääskeläinen anser att rättssäkerheten i första hand måste tryggas på det nationella planet och att rättskränkningar framför allt måste förebyggas. Då rättskränkningar skett måste de som kränkts ges gottgörelse på ett sådant sätt och på en sådan nivå som Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter förutsätter.
 
Finland har inte ännu någon nationell lagstiftning om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång i förvaltningsdomstolen. Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter utgör emellertid en rättslig grund för gottgörelse också i sådana fall.
 
JO ber justitieministeriet överväga att ge klaganden gottgörelse för det lidande som rättskränkningen orsakat och senast 31.12.2011 meddela vilka åtgärder som eventuellt vidtagits med anledning av ärendet.
 
Lagen borde bättre beakta ärenden som kräver snabb behandling
JO Jääskeläinen har gett ett utlåtande om ett propositionsutkast med förslag till ändring av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång.
 
Ändringen innebär att lagens tillämpningsområde utsträcks till förvaltningsdomstolarna. För närvarande tillämpas lagen endast på dröjsmål vid rättegång i allmänna domstolar.
 
JO uppmärksammar bl.a. den omständigheten att de ersättningsbelopp som föreslås för dröjsmål bestäms på årsnivå. Utgångspunkten är att ersättningen ska vara 1 500 euro per år som dröjsmålet uppgått till.
 
Jääskeläinen anser att ett sådant system inte beaktar ärenden som kräver synnerligen snabb behandling och där en godtagbar behandlingstid är högst några månader eller veckor. Detta är fallet i besvärsärenden som gäller psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja. Ersättningsnivån blir då alltför låg om beloppet räknas ut som bråkdelar av 1 500 euro.
 
JO framställer att justitieministeriet överväger att justera lagförslaget så att det bättre beaktar denna typ av ärenden som kräver snabb behandling.
 
 
Närmare information ger föredragande Pasi Pölönen, tfn 09 4321